Logo
A Govt of Maharashtra Undertaking

Punyashloka Ahilyadevi Maharashtra Mendhi Va Sheli Vikas Mahamandal

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र मेंढी व शेळी विकास महामंडळ
swachhbharat

कार्यालय प्रमुख

नाव

कार्यालयीन पत्ता

दूरध्वनी क्रमांक

ई-मेल

डॉ. शशांक कांबळे, व्यवस्थापकीय संचालक, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र मेंढी व शेळी विकास महामंडळ लि. पुणे

मेंढी फार्म, गोखलेनगर, पुणे ४११ ०१६, महाराष्ट्र, भारत

०२०-२५६५७११२

mdsagpune@gmail.com