Logo
A Govt of Maharashtra Undertaking

Punyashloka Ahilyadevi Maharashtra Mendhi Va Sheli Vikas Mahamandal

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र मेंढी व शेळी विकास महामंडळ
swachhbharat

मुख्यालयातील अधिकारी

अ.क्रं. नाव पद दूरध्वनी क्रंमांक

डॉ. शशांक कांबळे

व्यवस्थापकीय संचालक

०२०-२५६५७११२

डॉ व्ही टी साळवे

महाव्यवस्थापक

०२०-२५६५७११२

डॉ. सचिन टेकाडे

सहाय्यक संचालक

०२०-२५६५७११२

डॉ. विराज बोरसे

प्रक्षेत्र व्यवस्थापक

०२०-२५६५७११२

श्री. देवराम झांजरे

वित्तीय सल्लागार व प्रमुख लेखाअधिकारी

०२०-२५६५७११२

श्री. रमेश कदम

प्रशासकीय अधिकारी

०२०-२५६५७११२