Logo
A Govt of Maharashtra Undertaking

Punyashloka Ahilyadevi Maharashtra Mendhi Va Sheli Vikas Mahamandal

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र मेंढी व शेळी विकास महामंडळ
swachhbharat
पडेगाव

प्रक्षेत्राची माहिती

वर्णन तपशील
प्रक्षेत्राचे नाव पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी मेंढी व शेळी विकास प्रक्षेत्र
प्रक्षेत्राचा पत्ता पडेगाव , जि. औरंगाबाद
दूरध्वनी क्रमांक ०२४०/२३७०४४९
ई-मेल sgf.padegaon@gmail.com
प्रक्षेत्र व्यवस्थापकाचे नाव डॉ. गजानन सांगोले
मोबाईल क्रमांक + ९१-८००७३३३२२७
एकूण क्षेत्र (हे.) ९७.२७
बागायती क्षेत्र (हे.) ८.७
जिरायती क्षेत्र (हे.) ४३.९२
रस्ते, इमारत, तलाव (हे.) ११.९५
वनीकरण क्षेत्र व चराउ कुरण (हे.) ३२.७

पशुधनाची माहिती माहे ३१ मार्च २०१९ रोजीची

पशुधनाची जात नर मादी नर पिल्ले मादी पिल्ले एकूण
उस्मानाबादी शेळ्या २४६ ५६ ८२ ३९०
संगमनेरी शेळया २३ १२ ४३
डेक्कणी (संगमनेरी) मेंढया १७४ ४४ ५१ २७७

उपलब्ध सुविधा

वर्णन वर्णन
सुधारित जातीचे मेंढेनर व बोकड यांचे पैदाशीकरिता वाटप करणे प्रक्षेत्रावर डेक्कनी (संगमनेरी) व उस्मानाबादी जातीच्या मेंढया/मेंढयांचे पैदाशीकरीता संगोपन करण्यात येते. या पासून उत्पादित होणारे सुधारित मेंढेनर/बोकड स्थानिक शेळ्या/मेंढ्यांची प्रतवारी सुधारण्या करिता पैदाशीकरिता शेतकर्‍यांना उपलब्ध करून देण्यात येत.
शेळी-मेंढी पालन व्यवसाय प्रशिक्षण मेंढी व शेळी पालन व्यवसाय व्यवस्थापनाचे प्रशिक्षण दर महिन्याला प्रक्षेत्रावर आयोजित करण्यात येते. कालावधी:३दिवस प्रशिक्षण शुल्क : रु. ५००/-
यांत्रिक लोकर कातरणी मेंढीपालक पारंपारिक पध्दतीने लोकर कातरणी करतात. त्यामुळे लोकरीच्या धाग्याचे बारीक तुकडे होवून प्रतवारी कमी होते. त्यासाठी प्रक्षेत्रामार्फत विजेवर चालणार्‍या यंत्राव्दारे मेंढयांची लोकर कातरणी करून दिली जाते.
लोकर खरेदी स्थानिक भागातील मेंढ्यांच्या लोकरीस बाजारपेठ उपलब्ध होण्याकरिता मेंढपाळांकडील लोकर किफायतशीर भावाने खरेदी करण्यात येते.
सुधारीत जातीचे चारा बियाणे व संकरीत गवतांचे थोंबे उत्पादन व पुरवठा प्रक्षेत्रावर शेळ्या मेंढया करिता उपयुक्त असलेले सुधारीत जातीच्या चारा पिकांचे बियाणे व संकरीत गवतांचे थोंबे उत्पादित करून शेळी मेंढी पालकांना रास्त दरात उपलब्ध करून दिल्या जाते.
विस्तार व जंनसंपर्क कार्य शेळी मेंढी पालन व्यवसाय करण्यास इच्छुक असणार्‍या व्यक्तींना या व्यवसायाचे मार्गदर्शन करण्यात येते तसेच विविध प्रदर्शनामध्ये भाग घेऊन या व्यवसायाचा प्रचार व प्रसार केला जातो.
पैदासक्षम शेळया/मेंढयांचे गटवाटप शासनामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजनेंतर्गत पैदासक्षम मेंढया/शेळयांचे गट प्रक्षेत्रांवरून लाभार्थीच्या पसंतीनुसार जीवंत वजनावर पुरवठा केले जातात.
अझोला उत्पादन प्रक्षेत्रावर अझोला चे प्रात्यक्षिक दाखविण्याकरिता अझोला उत्पादन यूनिट स्थापन करण्यात आलेले आहे.
रोप वाटिका शेळ्या मेंढया करिता उपयुक्त असलेल्या वृक्षाची रोप वाटिका प्रक्षेत्रावर तयार करण्यात आलेली आहे.