Logo
A Govt of Maharashtra Undertaking

Punyashloka Ahilyadevi Maharashtra Mendhi Va Sheli Vikas Mahamandal

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र मेंढी व शेळी विकास महामंडळ
swachhbharat

ध्येय

Mission

“राज्यामध्ये शेळी मेंढी पालन व्यवसायास गती देऊन शेतकरी तसेच शेळी मेंढी पालकांची आर्थिक व सामाजिक प्रगती करणे”