Logo
A Govt of Maharashtra Undertaking

Punyashloka Ahilyadevi Maharashtra Mendhi Va Sheli Vikas Mahamandal

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र मेंढी व शेळी विकास महामंडळ
swachhbharat
अंबाजोगाई

प्रक्षेत्राची माहिती

वर्णन तपशील
प्रक्षेत्राचे नाव पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी मेंढी व शेळी विकास प्रक्षेत्र
प्रक्षेत्राचा पत्ता अंबाजोगाई, जि. बीड
दूरध्वनी क्रमांक ०२४४६-२४७२३९
ई-मेल sgf.ambejogai@gmail.com
प्रक्षेत्र व्यवस्थापकाचे नाव श्री. कल्याण लाखे
मोबाईल क्रमांक ८९७५३६४६७३
एकूण क्षेत्र (हे.) ४६.४७
बागायती क्षेत्र (हे.) ४.५७
जिरायती क्षेत्र (हे.) ९.५९
रस्ते, इमारत, तलाव (हे.) १४.३०
वनीकरण क्षेत्र व चराउ कुरण (हे.) १८.०१

पशुधनाची माहिती माहे ३१ मार्च २०१९ रोजीची

पशुधनाची जात नर मादी नर पिल्ले मादी पिल्ले एकूण
उस्मानाबादी शेळ्या ५५ १९० १९ २७ २९१

उपलब्ध सुविधा

वर्णन वर्णन
सुधारित जातीचे बोकड पैदाशीकरिता वाटप करणे प्रक्षेत्रावर उस्मानाबादी जातीच्या शेळयांचे पैदाशीकरीता संगोपन करण्यात येते. या पासून उत्पादित होणारे जातिवंत बोकड पैदाशीकरिता शेतकर्‍यांना उपलब्ध करून देण्यात येत.
शेळी-मेंढी पालन व्यवसाय प्रशिक्षण पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी मेंढी व शेळी विकास प्रक्षेत्र अंबाजोगाई येथे शेळी-मेंढी पालन व्यवसाय प्रशिक्षण प्रत्येक महिन्यात आयोजित केले जाते. प्रशिक्षण शुल्क : रु. ५००/- प्रती प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण कालावधी : ३ दिवस
लोकर खरेदी स्थानिक भागातील मेंढ्यांच्या लोकरीस बाजारपेठ उपलब्ध होण्याकरिता मेंढपाळांकडील लोकर किफायतशीर भावाने खरेदी करण्यात येते.
सुधारीत जातीचे चारा बियाणे व संकरीत गवतांचे थोंबे उत्पादन व पुरवठा प्रक्षेत्रावर शेळ्या मेंढया करिता उपयुक्त असलेले सुधारीत जातीच्या चारा पिकांचे बियाणे व संकरीत गवतांचे थोंबे उत्पादित करून शेळी मेंढी पालकांना रास्त दरात उपलब्ध करून दिल्या जाते.
विस्तार व जंनसंपर्क कार्य शेळी मेंढी पालन व्यवसाय करण्यास इच्छुक असणार्‍या व्यक्तींना या व्यवसायाचे मार्गदर्शन करण्यात येते तसेच विविध प्रदर्शनामध्ये भाग घेऊन या व्यवसायाचा प्रचार व प्रसार केला जातो.
पैदासक्षम शेळया/मेंढयांचे गटवाटप शासनामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजनेंतर्गत पैदासक्षम मेंढया/शेळयांचे गट प्रक्षेत्रांवरून लाभार्थीच्या पसंतीनुसार जीवंत वजनावर पुरवठा केले जातात.
अझोला उत्पादन प्रक्षेत्रावर अझोला चे प्रात्यक्षिक दाखविण्याकरिता अझोला उत्पादन यूनिट स्थापन करण्यात आलेले आहे.

महामंडळाच्या प्रक्षेत्रावर असलेले पशुधन

अ क्रं प्रक्षेत्राचे नाव पशुधनाची जात
शेळ्या मेंढया
शेळ्या मेंढया एकूण
रांजणी, जि. सांगली उस्मानाबादी माडग्याळ १३३४ ६३५ २००९
महुद, जि. सोलापूर उस्मानाबादी माडग्याळ ९३६ ७४५ १६८१
दहिवडी, जि. सातारा उस्मानाबादी, सिरोही लोणंद, माडग्याळ, नारी सुवर्णा ७५१ ३०१ १०५२
पडेगांव, जि. औरंगाबाद उस्मानाबादी, संगमनेरी संगमनेरी ७४३ ४५१ ११९४
बिलाखेड, जि. जळगाव - संगमनेरी ८७६ ८७६
अंबेजोगाई, जि. बीड उस्मानाबादी - ४१७ ४१७
तिर्थ, जि. उस्मानाबाद उस्मानाबादी - ७५० ७५०
मुखेड, जि. नांदेड - दख्खणी ३७७ ३७७
बोंद्री, जि. नागपुर बेरारी - ३८१ ३८१
१० पोहरा, जि. अमरावती उस्मानाबादी, बेरारी - ४५२ ४५२
एकूण ५८०४ ३३८५ ९१८९