Logo
A Govt of Maharashtra Undertaking

Punyashloka Ahilyadevi Maharashtra Mendhi Va Sheli Vikas Mahamandal

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र मेंढी व शेळी विकास महामंडळ
swachhbharat

महामंडळाच्या प्रक्षेत्रावर असलेली जमीन

अक्रं प्रक्षेत्राचे नाव एकूण जमीन (हे.) बागायती व हंगामी बागायती (हे.) जिरायती जमीन (हे.) रस्ते, इमारती, तलाव व कुरणाखाली असलेली जमीन (हे.)
पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी मेंढी व शेळी विकास प्रक्षेत्र, बिलाखेड, जिल्हा- जळगाव 65.48 38.00 0 27.48
पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी मेंढी व शेळी विकास प्रक्षेत्र, पडेगाव, जिल्हा-औरंगाबाद 97.27 8.71 43.92 44.64
पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी मेंढी व शेळी विकास प्रक्षेत्र, अंबेजोगाई जिल्हा-बीड 46.47 9.59 4.57 32.31
पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी मेंढी व शेळी विकास प्रक्षेत्र, मुखेड, जिल्हा- नांदेड 105.42 1.40 3.80 100.22
पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी मेंढी व शेळी विकास प्रक्षेत्र, महुद, जिल्हा-सोलापूर 390.69 37.36 53.90 299.43
पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी मेंढी व शेळी विकास प्रक्षेत्र, तीर्थ, जिल्हा- उस्मानाबाद 80.93 16.43 0 64.5
पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी मेंढी व शेळी विकास प्रक्षेत्र, दहीवडी, जिल्हा- सातारा 89.57 16.00 0.60 72.97
पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी मेंढी व शेळी विकास प्रक्षेत्र, रांजणी, जिल्हा- सांगली 715.4 42.70 105.3 567.4
पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी मेंढी व शेळी विकास प्रक्षेत्र, पोहरा, जिल्हा-अमरावती 176.85 10.00 12.00 154.85
१० पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी मेंढी व शेळी विकास प्रक्षेत्र, बोंद्री, जिल्हा- नागपुर 42.07 0.60 9.20 32.27
एकूण 1810.15 180.79 233.29 1396.07