Logo
A Govt of Maharashtra Undertaking

Punyashloka Ahilyadevi Maharashtra Mendhi Va Sheli Vikas Mahamandal

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र मेंढी व शेळी विकास महामंडळ
swachhbharat

महामंडळाच्या प्रक्षेत्रावर असलेले पशुधन

अ क्रं प्रक्षेत्राचे नाव पशुधनाची जात
शेळ्या मेंढया
शेळ्या मेंढया एकूण
रांजणी, जि. सांगली उस्मानाबादी माडग्याळ १३३४ ६३५ २००९
महुद, जि. सोलापूर उस्मानाबादी माडग्याळ ९३६ ७४५ १६८१
दहिवडी, जि. सातारा उस्मानाबादी, सिरोही लोणंद, माडग्याळ, नारी सुवर्णा ७५१ ३०१ १०५२
पडेगांव, जि. औरंगाबाद उस्मानाबादी, संगमनेरी संगमनेरी ७४३ ४५१ ११९४
बिलाखेड, जि. जळगाव - संगमनेरी ८७६ ८७६
अंबेजोगाई, जि. बीड उस्मानाबादी - ४१७ ४१७
तिर्थ, जि. उस्मानाबाद उस्मानाबादी - ७५० ७५०
मुखेड, जि. नांदेड - दख्खणी ३७७ ३७७
बोंद्री, जि. नागपुर बेरारी - ३८१ ३८१
१० पोहरा, जि. अमरावती उस्मानाबादी, बेरारी - ४५२ ४५२
एकूण ५८०४ ३३८५ ९१८९