Logo
A Govt of Maharashtra Undertaking

Punyashloka Ahilyadevi Maharashtra Mendhi Va Sheli Vikas Mahamandal

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र मेंढी व शेळी विकास महामंडळ
swachhbharat

महामंडळाच्या प्रक्षेत्राचे नावे

अक्रं प्रक्षेत्राचे नाव पत्ता संपर्क मोबाइल क्रं
पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी मेंढी व शेळी विकास प्रक्षेत्र, रांजणी रांजणी, तालुका- कवठेमहांकाळ, जिल्हा- सांगली 02341-244222 9764634319
पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी मेंढी व शेळी विकास प्रक्षेत्र,महुद महुद, तालुका- सांगोला, जिल्हा- सोलापूर 02187-202300 9545467589
पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी मेंढी व शेळी विकास प्रक्षेत्र, दहीवडी दहीवडी, तालुका- माण, जिल्हा- सातारा 02165-204480 9404296508
पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी मेंढी व शेळी विकास प्रक्षेत्र, पडेगाव पडेगाव, तालुका- जिल्हा- औरंगाबाद 0240-2370449 8007333227
पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी मेंढी व शेळी विकास प्रक्षेत्र, बिलाखेड बिलाखेड, तालुका- चाळीसगाव, जिल्हा- जळगाव 02589-222457 9527589928
पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी मेंढी व शेळी विकास प्रक्षेत्र, तीर्थ तीर्थ, तालुका- तुळजापूर, जिल्हा- उस्मानाबाद 02471-259066 9405494770
पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी मेंढी व शेळी विकास प्रक्षेत्र, अंबेजोगाई अंबेजोगाई, तालुका- अंबेजोगाई, जिल्हा- बीड 02446-247239 9763749783
पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी मेंढी व शेळी विकास प्रक्षेत्र, मुखेड मुखेड, तालुका- मुखेड, जिल्हा- नांदेड 02461-202022 9405494770
पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी मेंढी व शेळी विकास प्रक्षेत्र, पोहरा पोहरा, तालुका- जिल्हा- अमरावती 0721-2020523 9890031756
१० पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी मेंढी व शेळी विकास प्रक्षेत्र, बोंद्री बोंद्री, तालुका- रामटेक, जिल्हा- नागपुर - 8806460804