Logo
A Govt of Maharashtra Undertaking

Punyashloka Ahilyadevi Maharashtra Mendhi Va Sheli Vikas Mahamandal

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र मेंढी व शेळी विकास महामंडळ
swachhbharat

Farm Location

अक्रं प्रक्षेत्राचे नाव पत्ता
पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी मेंढी व शेळी विकास प्रक्षेत्र, रांजणी रांजणी, तालुका- कवठेमहांकाळ, जिल्हा- सांगली
पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी मेंढी व शेळी विकास प्रक्षेत्र,महुद महुद, तालुका- सांगोला, जिल्हा- सोलापूर
पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी मेंढी व शेळी विकास प्रक्षेत्र, दहीवडी दहीवडी, तालुका- माण, जिल्हा- सातारा
पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी मेंढी व शेळी विकास प्रक्षेत्र, पडेगाव पडेगाव, तालुका- जिल्हा- औरंगाबाद
पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी मेंढी व शेळी विकास प्रक्षेत्र, बिलाखेड बिलाखेड, तालुका- चाळीसगाव, जिल्हा- जळगाव
पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी मेंढी व शेळी विकास प्रक्षेत्र, तीर्थ तीर्थ, तालुका- तुळजापूर, जिल्हा- उस्मानाबाद
पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी मेंढी व शेळी विकास प्रक्षेत्र, अंबेजोगाई अंबेजोगाई, तालुका- अंबेजोगाई, जिल्हा- बीड
पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी मेंढी व शेळी विकास प्रक्षेत्र, मुखेड मुखेड, तालुका- मुखेड, जिल्हा- नांदेड
पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी मेंढी व शेळी विकास प्रक्षेत्र, पोहरा पोहरा, तालुका- जिल्हा- अमरावती
१० पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी मेंढी व शेळी विकास प्रक्षेत्र, बोंद्री बोंद्री, तालुका- रामटेक, जिल्हा- नागपुर