Logo
A Govt of Maharashtra Undertaking

Punyashloka Ahilyadevi Maharashtra Mendhi Va Sheli Vikas Mahamandal

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र मेंढी व शेळी विकास महामंडळ
swachhbharat

विकासात्मक कार्यक्रम

यंत्राच्या सहाय्याने लोकर कातरणी

पारंपरिक पध्दतीने मेंढ्यांची लोकर कातरणी होत असल्यामुळे कमी लांबीची किंवा आखूड धाग्याची लोकर उत्पादित होते, परंतु यंत्राच्या सहाय्याने लोकर कातरणी केल्यास चांगल्या प्रतीची लोकर मिळून त्यास जास्त भाव मिळावा याकरिता महामंडळामार्फत यंत्राच्या सहाय्याने लोकर कातरणीची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आलेली आहे.