Logo
A Govt of Maharashtra Undertaking

Punyashloka Ahilyadevi Maharashtra Mendhi Va Sheli Vikas Mahamandal

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र मेंढी व शेळी विकास महामंडळ
swachhbharat

विकासात्मक कार्यक्रम

तंत्रज्ञानाचे प्रात्यक्षिके

महामंडळाच्या प्रक्षेत्रावर विविध तंत्रज्ञानाचे प्रात्यक्षिके दाखविली जातात यामध्ये:

१. मुरघास

२. अझोला उत्पादन

३. गांडूळखत

४. वृक्षवाटिका

५. फोडर कॅफेटेरीया

६. यंत्राच्या सहाय्याने लोकर कातरणी इ.