Logo
A Govt of Maharashtra Undertaking

Punyashloka Ahilyadevi Maharashtra Mendhi Va Sheli Vikas Mahamandal

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र मेंढी व शेळी विकास महामंडळ
swachhbharat

Tender Notices

Expression of Interest for Legal.pdf
Darpatrak Hydrolic Trolly 1607.pdf
Darpatrak sat dati fanpali.pdf
Darpatrak Tan-nashak.pdf
Darpatrak JCB.pdf
Darpatrak rasayanik khat.pdf
2 शौचालय बांधकाम_ रांजणी_13 सप्टेंबर 2019.pdf
Support Engineer to Enter Data in Excel .pdf
प्रक्षेत्रावरील ठोंबांचे 2 डोळ्यांचे कांडी कापणे व पोत्यामध्ये भरणे करिता प्रती ठोंबेबेणे करिता मजुरीचे दरपत्रक मिळणेबाबत_पोहरा_दि.14.10.2019.pdf
पिंगळी तलावातील झाडे झुडपे जे.सी.बी. च्या सहाय्याने मुळासह काढणे, गोळा करणे इ. करिता दरपत्रक मिळणेबाबत_दहिवडी_दि.२६.८.२०१९.pdf
प्रक्षेत्र महुद अंतर्गत असलेल्या जवळा क्षेत्रावरील विहीरीवर नवीन विद्युत कनेक्शन जोडणे करिता दरपत्रक मिळणेबाबत_महूद_दि.१७.९.२०१९.pdf
प्रक्षेत्र महुद अंतर्गत असलेल्या सांगोला क्षेत्रावरील विहीरीचा जे.सी.बी. गाळ काढणे करिता दरपत्रक मिळणेबाबत_महूद_दि.१७.९.२०१९.pdf
प्रक्षेत्राचे मुख्य प्रवेशद्वार तयार करणे करिता दरपत्रक मिळणेबाबत_दहिवडी_दि.२६.८.२०१९.pdf
प्रक्षेत्रावर जुन्या वाड्याची दुरूस्ती व कोबा करणे करिता दरपत्रक मिळणेबाबत_दहिवडी_दि.२६.८.२०१९.pdf
महामंडळाचे प्रक्षेत्र महूद जि. सोलापूर, रांजणी जि. सांगली व पडेगांव जि. औरंगाबाद येथे मुरघास बेल बनविणे करिता दरपत्रक मिळणेबाबत_पुणे_दि.२७.९.२०१९.pdf
महामंडळाच्या लोकर उपयोगीता केंद्रातील हातमागसाठी लोखंडी बिम खरेदी करणे करिता दरपत्रक मिळणेबाबत_पुणे_दि.२१.९.२०१९.pdf
दरपत्रक गवत कापणी व पेंढ्या बांधणे बाबत_ पोहरा_२६ नोव्हेंबर २०१९.pdf
मुख्यालय पुणे येथे कार्यालयीन स्टेशनरी छपाईचे दर मिळणेबाबत_पुणे_दि.४.१२.२०१९.pdf
Tender_for purchase of Silage baler Machine Mahud & Padegaon_Dated 10.12.2019.pdf
दरपत्रक महूद_ प्रक्षेत्रावरील तां.मका कापणी, वाहतुक करणेसाठी प्रती एकर दर मिळणे बाबत._ १३ डिसेंबर २०१९.pdf
दरपत्रक_महूद_7.5 HP पाणबुडी विद्युत मोटार खरेदी_17.12.2019.pdf
प्रक्षेत्रावरील २५ एकर शेतातील तूर कापून कुटार करनेबाबत दरपत्रक मिळणेबाबत_रांजणी_दि. १६.१२.२०१९.pdf
Tender for purchase of Silage Baler at Sheep and Goat Development Farm.pdf
दरपत्रक _ चाफकटर खरेदी_महूद_04 फेब्रुवारी 2020.pdf
दरपत्रक_रांजणी_भरडा यंत्र खरेदी बाबत_08 फेब्रुवारी 2020.pdf
Regarding quotation for hiring agency as consultant for conducting Feasibility Study for implementation of Goat Cluster Project in the State of Maharashtra _Pune_Date_13.02.2020.pdf
प्रक्षेत्रावर वृक्ष लागवड करणे करिता JCB द्वारे 2-2 लांबी व 2 फुट खोलीचे 2000 खड्डे पाडणे बाबत दरपत्रक मिळणेबाबत_रांजणी_दि. 3.7.2020.pdf
प्रक्षेत्रावरील महिंद्रा सरपंच ट्रॅक्टरचे टायर रिमोल्डिंग करणेकरिता दरपत्रक मिळणेबाबत_रांजणी_दी.१६.०७.२०२०.pdf
Regarding quotation for hiring agency as consulatant for conducting Value Chain Assessment Study for implementing of Goat Cluster Project in the State of maharashtra_Pune_Date. 15.06.2020.pdf
Quotation for purchase of woollen yarn_Pune_Date. 19.08.2020.pdf
महामंडळाची डॉकोमेंट्री फिल्म तयार करणेकरिता दरपत्रक मिळणेबाबत_मुख्यालय पुणे_दि. २१.०८.२०२०.pdf
दरपत्रक मागविणे बाबत.PDF
Damping Trelar 5.pdf
Regarding quotation for Preparation Of Report on Business model and financial viability Study for implementation of Goat Cluster Project in the State of Maharashtra_Pune_Dt.7.9.pdf
Javala Shed 55 Darpatrk.pdf
imgtopdf_generated_1409201700009.pdf
Javala Shed 55 Darpatrk.pdf
प्रक्षेत्रावर पाईप लाईन करणे दरपत्रक प्रसिद्ध करणे बाबत Gat No 63.pdf
प्रक्षेत्रावर पाईप लाईन करणे दरपत्रक प्रसिद्ध करणे बाबत Gat No 135.pdf
जवळा क्षेत्रावरील विहीर खोलीकरण दरपत्रक प्रसिद्ध करणे बाबत 1010.pdf
288376.pdf
288377.pdf
रांजणी प्रक्षेत्रावर सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यासाठी दर पत्रक सादर करणे बाबत.pdf
vihir khodai 2020.pdf
फीड सप्लिमें ट खरेदी करणे बाबतचे दरपत्रक.pdf
जेसीबी द्वारे लेंडी खत भरण्याचे प्रती तासाचे दर पत्रक सादर करणे बाबत.pdf
PROPOSED CONSTRUCTION WORKS OF TRAINING CENTRE AT CONGRESS NAGAR AMARAVATI.pdf
Tender for purchase of Silage Baler and Forage Harvester cum Chopper.pdf
बोन्द्री -ठोंबे कापणे, कांड्या करणे बाबत दरपत्रक मिळणे.pdf
Sheep Pox लस खरेदी करणे करिता दरपत्रक मिळणेबाबत.pdf
Tractor Oil Change-Badali.pdf
Gat kr 63 Pipe Line.pdf
Gat kr 135 Pipe Line.pdf
Javala Boarwell.pdf
Sheep Pox लस खरेदी करणे करिता दरपत्रक मिळणेबाबत Mukhed Nanded.pdf
Sheep pox vaccine quotation.pdf
3 इंची PVC पाईपलाईन करणे व रेनगन खरेदी करणे_ पडेगाव.pdf
Purchase of Sheep Pox Vaccine_Dahiwadi.pdf
नविन पाईपलाईन चर खोदाईसाठी प्रती तासाचे दर मिळणेबाबत._दहिवडी.pdf
सिंचन सुविधा करणेबाबत_दहिवडी.pdf
सिंचन सुविधा करणे बाबत_दहिवडी.pdf
पैदासिकारिता निरुपयोगी शेळ्यामेंढ्यांचा जाहीर लिलाव करणेबाबत_पडेगांव_दि. २५.०२.२०२१.pdf
दरपत्रक_परांडा येथे ठोंबे पोहोच करणे_रांजणी_ 13.02.2021.pdf
दरपत्रक_भुम येथे ठोंबे पोहोच करणे_रांजणी_ 13.02.2021.pdf
दरपत्रक_जवळा क्षेत्रावरील विहिरीची खोलीकरण करणे_महूद_ 19.02.2021.pdf
Quotation_Purchase of Sheep Pox Vaccine_Mahud_08.02.2021.pdf
दरपत्रक_PVC पाईपलाईन करणे व रेनगन खरेदी करणे_पडेगाव_ 23.02.2021.pdf
दरपत्रक_Sheep Pox लस पुरवठा करणे_पडेगाव_23.02.2021.pdf
पशुखाद्य खरेदी करणे करिता दरपत्रक मागविणेबाबत_मुखेड_दि. ०५.०३.२०२०.pdf
Sheep Pox लस खरेदी करणे करिता दरपत्रक मागविणेबाबत_पुणे_दि. ११.०२.२०२१.pdf
Quotation_ Purchase of Sheep Pox Vaccine_ Ranjani_27.02.2021.pdf
प्रक्षेत्रावर आ. मका हिरवा चारा बेलिंग करून मुरघास तयार करण्याचे प्रतिदिन प्रती मजुरांचे दरपत्रक सादर करणे बाबत_रांजणी_दि.२७.०२.२०२१.pdf
दरपत्रक_ काटेरी तार कंपाऊंड_दि. ०६.०३.२०२१ अंबेजोगाई.pdf
दरपत्रक_स्प्रींकलर सेट खरेदी_दि. 06.03.2021_अंबेजोगाई.pdf
दरपत्रक_ट्रॅक्टरचे टायर व्हॉट रिमोल्डींग करणे_दि. 09.03.2021_तिर्थ.pdf
दरपत्रक_ ट्रक्टरचे टायर रिमोल्डींग करणे_रांजणी_१०.०३.२०२१.pdf
दरपत्रक_ निरुपयोगी मेंढ्यांच्या लिलावाबाबत _महूद_दि. १०.०३.२०२१.pdf
दरपत्रक_जेसीबीच्या प्रती तासाचे दर मिळणे_रांजणी_दि. 10.03.2021.pdf
प्रक्षेत्रावरील निरुपयोगी शेळ्या-बोकडांचा जाहीर लिलाव_तीर्थ_दी. १९.०३.२०२१.pdf
पोहरा प्रक्षेत्रावरील मोठ्या शेडच्या विविध कामाबाबत दरपत्रक मिळणेबाबत_पोहरा_दि.२२.०३.२०२१.pdf
प्रक्षेत्रावरील १५ निरुपयोगी मेंढ्यांचा जाहीर लिलाव सूचना_बिलाखेड_दि.२३.०३.२०२१.pdf
दरपत्रक_गट क्र. 135 मध्ये 4 इंची PVC पाईपलाईन करणे_ महूद_दि. 12.03.2021.pdf
प्रक्षेत्रावरील निरुपयोगी शेळ्यांचा जाहीर लिलाव बाबत_पोहरा_दि.२३.०३.२०२१.pdf
Sheep Pox लस खरेदी करणे करिता दरपत्रक मागविणेबाबत_बिलाखेड_दि. २३.०३.२०२१.pdf
प्रक्षेत्रावरील ठोंबे तोडून गोणीमध्ये भरून बांधावर आणून देणेकरीता दरपत्रक_बिलाखेड_दि. २४.०३.२०२१.pdf
प्रक्षेत्र बिलाखेड येथून नाशिक जिल्ह्यातील ११ तालुक्याच्या ठिकाणी वैरण ठोंबे पोहोच करण्याकरिता आयसर गाडीचे (ट्रक) दरपत्रक देणेबाबत_बिलाखेड_दि.२४.०३२.२०२१.pdf