Logo
A Govt of Maharashtra Undertaking

Punyashloka Ahilyadevi Maharashtra Mendhi Va Sheli Vikas Mahamandal

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र मेंढी व शेळी विकास महामंडळ
swachhbharat

Tender Notices

Expression of Interest for Legal.pdf
Darpatrak Hydrolic Trolly 1607.pdf
Darpatrak sat dati fanpali.pdf
Darpatrak Tan-nashak.pdf
Darpatrak JCB.pdf
Darpatrak rasayanik khat.pdf
2 शौचालय बांधकाम_ रांजणी_13 सप्टेंबर 2019.pdf
Support Engineer to Enter Data in Excel .pdf
प्रक्षेत्रावरील ठोंबांचे 2 डोळ्यांचे कांडी कापणे व पोत्यामध्ये भरणे करिता प्रती ठोंबेबेणे करिता मजुरीचे दरपत्रक मिळणेबाबत_पोहरा_दि.14.10.2019.pdf
पिंगळी तलावातील झाडे झुडपे जे.सी.बी. च्या सहाय्याने मुळासह काढणे, गोळा करणे इ. करिता दरपत्रक मिळणेबाबत_दहिवडी_दि.२६.८.२०१९.pdf
प्रक्षेत्र महुद अंतर्गत असलेल्या जवळा क्षेत्रावरील विहीरीवर नवीन विद्युत कनेक्शन जोडणे करिता दरपत्रक मिळणेबाबत_महूद_दि.१७.९.२०१९.pdf
प्रक्षेत्र महुद अंतर्गत असलेल्या सांगोला क्षेत्रावरील विहीरीचा जे.सी.बी. गाळ काढणे करिता दरपत्रक मिळणेबाबत_महूद_दि.१७.९.२०१९.pdf
प्रक्षेत्राचे मुख्य प्रवेशद्वार तयार करणे करिता दरपत्रक मिळणेबाबत_दहिवडी_दि.२६.८.२०१९.pdf
प्रक्षेत्रावर जुन्या वाड्याची दुरूस्ती व कोबा करणे करिता दरपत्रक मिळणेबाबत_दहिवडी_दि.२६.८.२०१९.pdf
महामंडळाचे प्रक्षेत्र महूद जि. सोलापूर, रांजणी जि. सांगली व पडेगांव जि. औरंगाबाद येथे मुरघास बेल बनविणे करिता दरपत्रक मिळणेबाबत_पुणे_दि.२७.९.२०१९.pdf
महामंडळाच्या लोकर उपयोगीता केंद्रातील हातमागसाठी लोखंडी बिम खरेदी करणे करिता दरपत्रक मिळणेबाबत_पुणे_दि.२१.९.२०१९.pdf
दरपत्रक गवत कापणी व पेंढ्या बांधणे बाबत_ पोहरा_२६ नोव्हेंबर २०१९.pdf
मुख्यालय पुणे येथे कार्यालयीन स्टेशनरी छपाईचे दर मिळणेबाबत_पुणे_दि.४.१२.२०१९.pdf
Tender_for purchase of Silage baler Machine Mahud & Padegaon_Dated 10.12.2019.pdf
दरपत्रक महूद_ प्रक्षेत्रावरील तां.मका कापणी, वाहतुक करणेसाठी प्रती एकर दर मिळणे बाबत._ १३ डिसेंबर २०१९.pdf
दरपत्रक_महूद_7.5 HP पाणबुडी विद्युत मोटार खरेदी_17.12.2019.pdf
प्रक्षेत्रावरील २५ एकर शेतातील तूर कापून कुटार करनेबाबत दरपत्रक मिळणेबाबत_रांजणी_दि. १६.१२.२०१९.pdf
Tender for purchase of Silage Baler at Sheep and Goat Development Farm.pdf
दरपत्रक _ चाफकटर खरेदी_महूद_04 फेब्रुवारी 2020.pdf
दरपत्रक_रांजणी_भरडा यंत्र खरेदी बाबत_08 फेब्रुवारी 2020.pdf
Regarding quotation for hiring agency as consultant for conducting Feasibility Study for implementation of Goat Cluster Project in the State of Maharashtra _Pune_Date_13.02.2020.pdf
प्रक्षेत्रावर वृक्ष लागवड करणे करिता JCB द्वारे 2-2 लांबी व 2 फुट खोलीचे 2000 खड्डे पाडणे बाबत दरपत्रक मिळणेबाबत_रांजणी_दि. 3.7.2020.pdf
प्रक्षेत्रावरील महिंद्रा सरपंच ट्रॅक्टरचे टायर रिमोल्डिंग करणेकरिता दरपत्रक मिळणेबाबत_रांजणी_दी.१६.०७.२०२०.pdf
Regarding quotation for hiring agency as consulatant for conducting Value Chain Assessment Study for implementing of Goat Cluster Project in the State of maharashtra_Pune_Date. 15.06.2020.pdf
Quotation for purchase of woollen yarn_Pune_Date. 19.08.2020.pdf
महामंडळाची डॉकोमेंट्री फिल्म तयार करणेकरिता दरपत्रक मिळणेबाबत_मुख्यालय पुणे_दि. २१.०८.२०२०.pdf
दरपत्रक मागविणे बाबत.PDF
Damping Trelar 5.pdf
Regarding quotation for Preparation Of Report on Business model and financial viability Study for implementation of Goat Cluster Project in the State of Maharashtra_Pune_Dt.7.9.pdf
Javala Shed 55 Darpatrk.pdf
imgtopdf_generated_1409201700009.pdf
Javala Shed 55 Darpatrk.pdf
प्रक्षेत्रावर पाईप लाईन करणे दरपत्रक प्रसिद्ध करणे बाबत Gat No 63.pdf
प्रक्षेत्रावर पाईप लाईन करणे दरपत्रक प्रसिद्ध करणे बाबत Gat No 135.pdf
जवळा क्षेत्रावरील विहीर खोलीकरण दरपत्रक प्रसिद्ध करणे बाबत 1010.pdf
288376.pdf
288377.pdf
रांजणी प्रक्षेत्रावर सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यासाठी दर पत्रक सादर करणे बाबत.pdf
vihir khodai 2020.pdf
फीड सप्लिमें ट खरेदी करणे बाबतचे दरपत्रक.pdf
जेसीबी द्वारे लेंडी खत भरण्याचे प्रती तासाचे दर पत्रक सादर करणे बाबत.pdf
PROPOSED CONSTRUCTION WORKS OF TRAINING CENTRE AT CONGRESS NAGAR AMARAVATI.pdf
Tender for purchase of Silage Baler and Forage Harvester cum Chopper.pdf
बोन्द्री -ठोंबे कापणे, कांड्या करणे बाबत दरपत्रक मिळणे.pdf
Sheep Pox लस खरेदी करणे करिता दरपत्रक मिळणेबाबत.pdf
Tractor Oil Change-Badali.pdf
Gat kr 63 Pipe Line.pdf
Gat kr 135 Pipe Line.pdf
Javala Boarwell.pdf
Sheep Pox लस खरेदी करणे करिता दरपत्रक मिळणेबाबत Mukhed Nanded.pdf
Sheep pox vaccine quotation.pdf
3 इंची PVC पाईपलाईन करणे व रेनगन खरेदी करणे_ पडेगाव.pdf
Purchase of Sheep Pox Vaccine_Dahiwadi.pdf
नविन पाईपलाईन चर खोदाईसाठी प्रती तासाचे दर मिळणेबाबत._दहिवडी.pdf
सिंचन सुविधा करणेबाबत_दहिवडी.pdf
सिंचन सुविधा करणे बाबत_दहिवडी.pdf
पैदासिकारिता निरुपयोगी शेळ्यामेंढ्यांचा जाहीर लिलाव करणेबाबत_पडेगांव_दि. २५.०२.२०२१.pdf
दरपत्रक_परांडा येथे ठोंबे पोहोच करणे_रांजणी_ 13.02.2021.pdf
दरपत्रक_भुम येथे ठोंबे पोहोच करणे_रांजणी_ 13.02.2021.pdf
दरपत्रक_जवळा क्षेत्रावरील विहिरीची खोलीकरण करणे_महूद_ 19.02.2021.pdf
Quotation_Purchase of Sheep Pox Vaccine_Mahud_08.02.2021.pdf
दरपत्रक_PVC पाईपलाईन करणे व रेनगन खरेदी करणे_पडेगाव_ 23.02.2021.pdf
दरपत्रक_Sheep Pox लस पुरवठा करणे_पडेगाव_23.02.2021.pdf
पशुखाद्य खरेदी करणे करिता दरपत्रक मागविणेबाबत_मुखेड_दि. ०५.०३.२०२०.pdf
Sheep Pox लस खरेदी करणे करिता दरपत्रक मागविणेबाबत_पुणे_दि. ११.०२.२०२१.pdf
Quotation_ Purchase of Sheep Pox Vaccine_ Ranjani_27.02.2021.pdf
प्रक्षेत्रावर आ. मका हिरवा चारा बेलिंग करून मुरघास तयार करण्याचे प्रतिदिन प्रती मजुरांचे दरपत्रक सादर करणे बाबत_रांजणी_दि.२७.०२.२०२१.pdf
दरपत्रक_ काटेरी तार कंपाऊंड_दि. ०६.०३.२०२१ अंबेजोगाई.pdf
दरपत्रक_स्प्रींकलर सेट खरेदी_दि. 06.03.2021_अंबेजोगाई.pdf
दरपत्रक_ट्रॅक्टरचे टायर व्हॉट रिमोल्डींग करणे_दि. 09.03.2021_तिर्थ.pdf
दरपत्रक_ ट्रक्टरचे टायर रिमोल्डींग करणे_रांजणी_१०.०३.२०२१.pdf
दरपत्रक_ निरुपयोगी मेंढ्यांच्या लिलावाबाबत _महूद_दि. १०.०३.२०२१.pdf
दरपत्रक_जेसीबीच्या प्रती तासाचे दर मिळणे_रांजणी_दि. 10.03.2021.pdf
प्रक्षेत्रावरील निरुपयोगी शेळ्या-बोकडांचा जाहीर लिलाव_तीर्थ_दी. १९.०३.२०२१.pdf
पोहरा प्रक्षेत्रावरील मोठ्या शेडच्या विविध कामाबाबत दरपत्रक मिळणेबाबत_पोहरा_दि.२२.०३.२०२१.pdf
प्रक्षेत्रावरील १५ निरुपयोगी मेंढ्यांचा जाहीर लिलाव सूचना_बिलाखेड_दि.२३.०३.२०२१.pdf
दरपत्रक_गट क्र. 135 मध्ये 4 इंची PVC पाईपलाईन करणे_ महूद_दि. 12.03.2021.pdf
प्रक्षेत्रावरील निरुपयोगी शेळ्यांचा जाहीर लिलाव बाबत_पोहरा_दि.२३.०३.२०२१.pdf
Sheep Pox लस खरेदी करणे करिता दरपत्रक मागविणेबाबत_बिलाखेड_दि. २३.०३.२०२१.pdf
प्रक्षेत्रावरील ठोंबे तोडून गोणीमध्ये भरून बांधावर आणून देणेकरीता दरपत्रक_बिलाखेड_दि. २४.०३.२०२१.pdf
प्रक्षेत्र बिलाखेड येथून नाशिक जिल्ह्यातील ११ तालुक्याच्या ठिकाणी वैरण ठोंबे पोहोच करण्याकरिता आयसर गाडीचे (ट्रक) दरपत्रक देणेबाबत_बिलाखेड_दि.२४.०३२.२०२१.pdf
प्रक्षेत्रावरील शेतीला पाणी देण्याकरिता ७.५ H.P. सबमर्सिबल मोटर व इत्तर अनुशांगिक खरेदी चे दरपत्रक मिळणे बाबत .pdf
सर्वेक्षण क्रमांक ७५ ब प्लॉट क्रमांक ४६ मध्ये पाईपलाईन करण्याबाबत जे सी बी मशीन नें खोदकाम करण्याबाबत.pdf
प्रक्षेत्रावरील सर्वेक्षण क्रमांक ७५ ब प्लॉट क्रमांक ४६ मध्ये जैन कंपनी HDPE 6KG (PE63 ) 90mm पाईप पाईपलाईन करण्याबाबत.pdf
प्रक्षेत्रावरील शेतीला पाणी देण्याकरिता रेन गन व स्प्रिंकलर सेट खरेदी चे दरपत्रक मिळणे बाबत .pdf
प्रक्षेत्रावरील कार्यालयीन कामाकरिता HP LASERJET प्रिंटर कम स्कॅनर ०१ नग खरेदी करणे करिता दरपत्रक मिळणेबाबत.pdf
प्रक्षेत्रावर जिवंत कुंपण करण्या करीता काटेरी झाड पाला वर्गीय वृक्षाचे बियाणांचे खरेदी करणे करिता दरपत्रक मिळणेबाबत.pdf
प्रक्षेत्रावरील कार्यालयीन कागदपत्राचे व नस्ती ठेवण्या करिता लोखंडी कपाट खरेदी करणे करिता दरपत्रक मिळणेबाबत.pdf
Ad for procurement of Purebred saanen goats.pdf
दरपत्रक_पोहरा प्रक्षेत्रावरील चौकोनी वीहीरीची खोली वाढवणे बाबत_पोहरा_दि.05.04.2021.pdf
दरपत्रक_ प्रक्षेत्रावरील विहीर क्र.3 ची खोलीकारण करणे_पोहरा_दि.05.04.2021.pdf
दरपत्रक_पोहरा प्रक्षेत्रावरील चौकोनी विहिरींची पडलेली भिंत सिमेंट कोंक्रेट मध्ये बांधकाम करणे_पोहरा_दि.05.04.2021.pdf
दरपत्रक_बोन्द्री प्रक्षेत्रावरील विहिरींचे खोलीकरन करणे_बोंद्री_दि.05 04 2021.pdf
दरपत्रक_प्रक्षेत्रावर CCTV कमेरा बसविणे_पोहरा_11.05.2021.pdf
दरपत्रक_शेडला पत्राचे पाणी काढण्यासाठी कलर कोट्रे करणे_पोहरा_दि.11.05.2021.pdf
दरपत्रक_अमरावती येथील जागेला चैन लिंकचे तार कंपाऊंड व गेट करणे_पोहरा_दि.11.05.2021.pdf
दरपत्रक_प्रक्षेत्रावर शौच्छालय बांधकाम करणे बाबत_बिलाखेड_दि.12.05.2021.pdf
दरपत्रक_प्रक्षेत्रावर लोखंडी कपाट खरेदी बाबत_बिलाखेड_दि.04.05.2021.pdf
दरपत्रक_विश्रामगृह दुरूस्ती करणे_महूद_ दि.21.05.2021.pdf
दरपत्रक_प्रक्षेत्रावरील पेरणीकरीता बियाणाचे दर मिळणे बाबत_रांजणी_दि.20.05.2021.pdf
दरपत्रक_वर्ग ३ कर्मचारी निवासस्थान दुरूस्ती बाबत_ बिलाखेड_दि.18.05.2021.pdf
दरपत्रक_महामंडळाच्या प्रक्षेत्रावर CCTV Camera बसविणे बाबत_पुणे_दि.18.05.2021.pdf
दरपत्रक_प्रक्षेत्रावरील कार्यालयीन इमारत दुरूस्ती_मुखेड_ दि.02.06.2021.pdf
दरपत्रक_कर्मचारी निवासस्थाने व स्वच्छतागृह दुरूस्ती_मुखेड_ दि. 02.06.2021.pdf
दरपत्रक_मेंढयांच्या वाडयामध्ये मुरूम टाकणेसाठी दर मागविणे_मुखेड_दि. 02.06.2021.pdf
दरपत्रक_RKVY योजनेंतर्गत शेडचे नुतनीकरण करणे_रांजणी_05.06.2021.pdf
प्रक्षेत्रावरील ठोंबे कापणी करीता दरपत्रक मागविणे बाबत_पोहरा_दि. ०५.०७.२०२१.pdf
प्रक्षेत्रावरील जॉन डिअर ट्रॅक्टर साठी रोटावेटर खरेदी करणे साठी दरपत्रक मिळणेबाबत_रांजणी_दि. ०७.०७.२०२१.pdf
प्रक्षेत्रावरील विहिरीतील गाळ काढणे व खोलीकरण करणे साठी दरपत्रक मिळणेबाबत_रांजणी_दि. ०७.०७.२०२१.pdf
मुख्यालय पुणे येथे Akai LED Smart T.V. (43 inch) व Whirlpool Refrigerator (190 L.) खरेदी करणे करिता दरपत्रक मिळणेबाबत_पुणे_०५.०७.२०२१.pdf
Quotation for purchase of woollen yarn_Pune_Dt.06.07.2021.pdf
Quotation_Purchase of Network Booster_Mahud_dt.10.07.2021.pdf
Quotation_Internet Connectivity_Ranjani_Dt. 11.07.2021.pdf
Quotation_Internet Connectivity_Pohara_Dt.13.07.2021.pdf
दरपत्रक_ 150 AMP इन्व्हर्टर बॅटरी दर मागविणे_पोहरा_दि.13.07.2021.pdf
Quotation_Internet Connectivity_Padegaon_Dt.17.04.2021.pdf
दरपत्रक_वाडयामध्ये मुरूम टाकणे_पडेगाव_दि.15.07.2021.pdf
Quotation_Internet Connectivit_Padegaon_30.07.2021.pdf
Quotation_Purchase of generator_Pune_ Dt. 04.08.2021.pdf
प्रक्षेत्र व्यवस्थापक यांचे निवास स्थान दुरुस्ती व कलर मारणे साठी दरपत्रक मागविणे_पोहरा_दि. २८.०७.२०२१.pdf
कार्यालयासाठी टॉयलेट बाथरूम बांधकाम करणे करिता दर पत्रक मागविणे_पोहरा_दि. २८.०७.२०२१.pdf
प्रक्षेत्राचे प्रवेश द्वार सिमेंट काँक्रेट मध्ये काम बनवणे करिता दर पत्रक मागविणे_पोहरा_दि. २८.०७.२०२१.pdf
गेस्ट हाऊस ची दुरुस्ती करणे , कलर मारणे , चैन लिंक कंपाउंड करणे करीता दर पत्रक मागविणे_पोहरा_दि. २८.०७.२०२१.pdf
मॅनेजर कॅबिन मध्ये वातानुकूलित यंत्र बसविणे करीता दरपत्रक मागविणे बाबत_पोहरा_दि. २८.०७.२०२१.pdf
Quotation_Purchase of 10 HP Electric Motor_Mahud_Dt.14.08.2021.pdf
दरपत्रक_पेरणी यंत्र खरेदी_महूद_दि.14.08.2021.pdf
दरपत्रक_प्रक्षेत्रावर जिवंत कुंपण करणे_महूद_दि.१८.०८.२०२१.pdf
दरपत्रक_ कार्यालयीन छपाई_ पुणे_ दि.२४.०८.२०२१.pdf
दरपत्रक _5 HP सबमर्सिबल मोटार व इतर साहित्य खरेदी_बिलाखेड_दि.23.08.2021.pdf
दरपत्रक_रिम खरेदी_पुणे_दि.24.08.2021.pdf
दरपत्रक _ प्रक्षेत्रावरील ठोंबे - बेणे कांड्या करणे_पोहरा_दि.28.08.2021.pdf
प्रक्षेत्रावरील सरपंच महिंद्र ट्रक्टर साठी ६००.१६ क्रमांकाचे प्रती नग टायर चे दरपत्रक मिळणेबाबत_बोंद्री_३१.०८.२०२१.pdf
प्रक्षेत्रावर नवीन Inverter खरेदी करणेबाबत_दहिवडी_१३.०९.२०२१.jpg
बसप्पावाडी मध्यम प्रकल्प तलावामध्ये पाणी उपसा करणेसाठी MSEB ६३ के. व्ही. रोहित्र उभारणीसाठी दरपत्रक मिळणेबाबत_रांजणी_दि. २१.०९.२०२१.pdf
Purchase of Rapid Visual Pregnancy Kit_Pune.pdf
Purchase of Digital AI Gun, Digital Thawin Unit_Pune.pdf
Purchase of Cryogenic Containers_Pune.pdf
प्रक्षेत्रावरील शेतीला तार कंपाउंड करण्याकरिता प्रती रनिंग फूट दर मिळणे बाबत_पोहरा_ 28.07.21.pdf
दरपत्रक_ठोंबे मजूरी दर मागविणे बाबत_बोंद्री_दि.14.09.2021.pdf
दरपत्रक_ठोंबे मजूरी दर मागविणे बाबत_बिलाखेड_दि.22.09.2021.pdf
“शेळी मित्र” या नावाने App तयार करण्याकरिता दरपत्रक मागविनेबाबत_पुणे_दि. २४.०९.२०२१.pdf
महामंडळाच्या लोकर उपयोगिता केंद्रासाठी हातमाग खरेदी करिता दर मागविणेबाबत _पुणे_०८.१०.२०२१.pdf
दरपत्रक_बेलिंग मशिनसाठी फ्लीम रोल खरेदी_महूद_31.08.2021.pdf
दरपत्रक_ठोंबे तोडणे करिता प्रती मजूराचे दराबाबत_रांजणी_दि. 06.10.2021.pdf
दरपत्रक_पाईपलाईन करणे बाबत_अंबेजोगाई_दि.06.10.2021.pdf
दरपत्रक_काटेरी तारेचे कंपाऊंड करणे बाबत_अंबेजोगाई_दि.06.10.2021.pdf
दरपत्रक_JCB च्या सहाय्याने खोदकाम करणे बाबत_अंबेजोगाई_दि.06.10.2021.pdf
दरपत्रक_अनुषंगीक साहित्य दराबाबत_अंबेजोगाई_दि.06.10.2021.pdf
प्रक्षेत्रावर इन्व्हर्टरर बटरी चे दरपत्रक मिळणे बाबत_बोंद्री_दि. ०८.१०.२०२१.pdf
दरपत्रक_प्रती एकरी मजूरीचे दर मिळणे बाबत_रांजणी_दि.२१.१०.२०२१.pdf