Logo
A Govt of Maharashtra Undertaking

Punyashloka Ahilyadevi Maharashtra Mendhi Va Sheli Vikas Mahamandal

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र मेंढी व शेळी विकास महामंडळ
swachhbharat

Tender Notices

Expression of Interest for Legal.pdf
Darpatrak Hydrolic Trolly 1607.pdf
Darpatrak sat dati fanpali.pdf
Darpatrak Tan-nashak.pdf
Darpatrak JCB.pdf
Darpatrak rasayanik khat.pdf
2 शौचालय बांधकाम_ रांजणी_13 सप्टेंबर 2019.pdf
Support Engineer to Enter Data in Excel .pdf
प्रक्षेत्रावरील ठोंबांचे 2 डोळ्यांचे कांडी कापणे व पोत्यामध्ये भरणे करिता प्रती ठोंबेबेणे करिता मजुरीचे दरपत्रक मिळणेबाबत_पोहरा_दि.14.10.2019.pdf
पिंगळी तलावातील झाडे झुडपे जे.सी.बी. च्या सहाय्याने मुळासह काढणे, गोळा करणे इ. करिता दरपत्रक मिळणेबाबत_दहिवडी_दि.२६.८.२०१९.pdf
प्रक्षेत्र महुद अंतर्गत असलेल्या जवळा क्षेत्रावरील विहीरीवर नवीन विद्युत कनेक्शन जोडणे करिता दरपत्रक मिळणेबाबत_महूद_दि.१७.९.२०१९.pdf
प्रक्षेत्र महुद अंतर्गत असलेल्या सांगोला क्षेत्रावरील विहीरीचा जे.सी.बी. गाळ काढणे करिता दरपत्रक मिळणेबाबत_महूद_दि.१७.९.२०१९.pdf
प्रक्षेत्राचे मुख्य प्रवेशद्वार तयार करणे करिता दरपत्रक मिळणेबाबत_दहिवडी_दि.२६.८.२०१९.pdf
प्रक्षेत्रावर जुन्या वाड्याची दुरूस्ती व कोबा करणे करिता दरपत्रक मिळणेबाबत_दहिवडी_दि.२६.८.२०१९.pdf
महामंडळाचे प्रक्षेत्र महूद जि. सोलापूर, रांजणी जि. सांगली व पडेगांव जि. औरंगाबाद येथे मुरघास बेल बनविणे करिता दरपत्रक मिळणेबाबत_पुणे_दि.२७.९.२०१९.pdf
महामंडळाच्या लोकर उपयोगीता केंद्रातील हातमागसाठी लोखंडी बिम खरेदी करणे करिता दरपत्रक मिळणेबाबत_पुणे_दि.२१.९.२०१९.pdf
दरपत्रक गवत कापणी व पेंढ्या बांधणे बाबत_ पोहरा_२६ नोव्हेंबर २०१९.pdf
मुख्यालय पुणे येथे कार्यालयीन स्टेशनरी छपाईचे दर मिळणेबाबत_पुणे_दि.४.१२.२०१९.pdf
Tender_for purchase of Silage baler Machine Mahud & Padegaon_Dated 10.12.2019.pdf
दरपत्रक महूद_ प्रक्षेत्रावरील तां.मका कापणी, वाहतुक करणेसाठी प्रती एकर दर मिळणे बाबत._ १३ डिसेंबर २०१९.pdf
दरपत्रक_महूद_7.5 HP पाणबुडी विद्युत मोटार खरेदी_17.12.2019.pdf
प्रक्षेत्रावरील २५ एकर शेतातील तूर कापून कुटार करनेबाबत दरपत्रक मिळणेबाबत_रांजणी_दि. १६.१२.२०१९.pdf
Tender for purchase of Silage Baler at Sheep and Goat Development Farm.pdf
दरपत्रक _ चाफकटर खरेदी_महूद_04 फेब्रुवारी 2020.pdf
दरपत्रक_रांजणी_भरडा यंत्र खरेदी बाबत_08 फेब्रुवारी 2020.pdf
Regarding quotation for hiring agency as consultant for conducting Feasibility Study for implementation of Goat Cluster Project in the State of Maharashtra _Pune_Date_13.02.2020.pdf
प्रक्षेत्रावर वृक्ष लागवड करणे करिता JCB द्वारे 2-2 लांबी व 2 फुट खोलीचे 2000 खड्डे पाडणे बाबत दरपत्रक मिळणेबाबत_रांजणी_दि. 3.7.2020.pdf
प्रक्षेत्रावरील महिंद्रा सरपंच ट्रॅक्टरचे टायर रिमोल्डिंग करणेकरिता दरपत्रक मिळणेबाबत_रांजणी_दी.१६.०७.२०२०.pdf
Regarding quotation for hiring agency as consulatant for conducting Value Chain Assessment Study for implementing of Goat Cluster Project in the State of maharashtra_Pune_Date. 15.06.2020.pdf
Quotation for purchase of woollen yarn_Pune_Date. 19.08.2020.pdf
महामंडळाची डॉकोमेंट्री फिल्म तयार करणेकरिता दरपत्रक मिळणेबाबत_मुख्यालय पुणे_दि. २१.०८.२०२०.pdf
दरपत्रक मागविणे बाबत.PDF
Damping Trelar 5.pdf
Regarding quotation for Preparation Of Report on Business model and financial viability Study for implementation of Goat Cluster Project in the State of Maharashtra_Pune_Dt.7.9.pdf
Javala Shed 55 Darpatrk.pdf
imgtopdf_generated_1409201700009.pdf
Javala Shed 55 Darpatrk.pdf
प्रक्षेत्रावर पाईप लाईन करणे दरपत्रक प्रसिद्ध करणे बाबत Gat No 63.pdf
प्रक्षेत्रावर पाईप लाईन करणे दरपत्रक प्रसिद्ध करणे बाबत Gat No 135.pdf
जवळा क्षेत्रावरील विहीर खोलीकरण दरपत्रक प्रसिद्ध करणे बाबत 1010.pdf
288376.pdf
288377.pdf
रांजणी प्रक्षेत्रावर सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यासाठी दर पत्रक सादर करणे बाबत.pdf
vihir khodai 2020.pdf
फीड सप्लिमें ट खरेदी करणे बाबतचे दरपत्रक.pdf
जेसीबी द्वारे लेंडी खत भरण्याचे प्रती तासाचे दर पत्रक सादर करणे बाबत.pdf
PROPOSED CONSTRUCTION WORKS OF TRAINING CENTRE AT CONGRESS NAGAR AMARAVATI.pdf
Tender for purchase of Silage Baler and Forage Harvester cum Chopper.pdf
बोन्द्री -ठोंबे कापणे, कांड्या करणे बाबत दरपत्रक मिळणे.pdf
Sheep Pox लस खरेदी करणे करिता दरपत्रक मिळणेबाबत.pdf
Tractor Oil Change-Badali.pdf
Gat kr 63 Pipe Line.pdf
Gat kr 135 Pipe Line.pdf
Javala Boarwell.pdf
Sheep Pox लस खरेदी करणे करिता दरपत्रक मिळणेबाबत Mukhed Nanded.pdf
Sheep pox vaccine quotation.pdf
3 इंची PVC पाईपलाईन करणे व रेनगन खरेदी करणे_ पडेगाव.pdf
Purchase of Sheep Pox Vaccine_Dahiwadi.pdf
नविन पाईपलाईन चर खोदाईसाठी प्रती तासाचे दर मिळणेबाबत._दहिवडी.pdf
सिंचन सुविधा करणेबाबत_दहिवडी.pdf
सिंचन सुविधा करणे बाबत_दहिवडी.pdf
पैदासिकारिता निरुपयोगी शेळ्यामेंढ्यांचा जाहीर लिलाव करणेबाबत_पडेगांव_दि. २५.०२.२०२१.pdf
दरपत्रक_परांडा येथे ठोंबे पोहोच करणे_रांजणी_ 13.02.2021.pdf
दरपत्रक_भुम येथे ठोंबे पोहोच करणे_रांजणी_ 13.02.2021.pdf
दरपत्रक_जवळा क्षेत्रावरील विहिरीची खोलीकरण करणे_महूद_ 19.02.2021.pdf
Quotation_Purchase of Sheep Pox Vaccine_Mahud_08.02.2021.pdf
दरपत्रक_PVC पाईपलाईन करणे व रेनगन खरेदी करणे_पडेगाव_ 23.02.2021.pdf
दरपत्रक_Sheep Pox लस पुरवठा करणे_पडेगाव_23.02.2021.pdf
पशुखाद्य खरेदी करणे करिता दरपत्रक मागविणेबाबत_मुखेड_दि. ०५.०३.२०२०.pdf
Sheep Pox लस खरेदी करणे करिता दरपत्रक मागविणेबाबत_पुणे_दि. ११.०२.२०२१.pdf
Quotation_ Purchase of Sheep Pox Vaccine_ Ranjani_27.02.2021.pdf
प्रक्षेत्रावर आ. मका हिरवा चारा बेलिंग करून मुरघास तयार करण्याचे प्रतिदिन प्रती मजुरांचे दरपत्रक सादर करणे बाबत_रांजणी_दि.२७.०२.२०२१.pdf
दरपत्रक_ काटेरी तार कंपाऊंड_दि. ०६.०३.२०२१ अंबेजोगाई.pdf
दरपत्रक_स्प्रींकलर सेट खरेदी_दि. 06.03.2021_अंबेजोगाई.pdf
दरपत्रक_ट्रॅक्टरचे टायर व्हॉट रिमोल्डींग करणे_दि. 09.03.2021_तिर्थ.pdf
दरपत्रक_ ट्रक्टरचे टायर रिमोल्डींग करणे_रांजणी_१०.०३.२०२१.pdf
दरपत्रक_ निरुपयोगी मेंढ्यांच्या लिलावाबाबत _महूद_दि. १०.०३.२०२१.pdf
दरपत्रक_जेसीबीच्या प्रती तासाचे दर मिळणे_रांजणी_दि. 10.03.2021.pdf
प्रक्षेत्रावरील निरुपयोगी शेळ्या-बोकडांचा जाहीर लिलाव_तीर्थ_दी. १९.०३.२०२१.pdf
पोहरा प्रक्षेत्रावरील मोठ्या शेडच्या विविध कामाबाबत दरपत्रक मिळणेबाबत_पोहरा_दि.२२.०३.२०२१.pdf
प्रक्षेत्रावरील १५ निरुपयोगी मेंढ्यांचा जाहीर लिलाव सूचना_बिलाखेड_दि.२३.०३.२०२१.pdf
दरपत्रक_गट क्र. 135 मध्ये 4 इंची PVC पाईपलाईन करणे_ महूद_दि. 12.03.2021.pdf
प्रक्षेत्रावरील निरुपयोगी शेळ्यांचा जाहीर लिलाव बाबत_पोहरा_दि.२३.०३.२०२१.pdf
Sheep Pox लस खरेदी करणे करिता दरपत्रक मागविणेबाबत_बिलाखेड_दि. २३.०३.२०२१.pdf
प्रक्षेत्रावरील ठोंबे तोडून गोणीमध्ये भरून बांधावर आणून देणेकरीता दरपत्रक_बिलाखेड_दि. २४.०३.२०२१.pdf
प्रक्षेत्र बिलाखेड येथून नाशिक जिल्ह्यातील ११ तालुक्याच्या ठिकाणी वैरण ठोंबे पोहोच करण्याकरिता आयसर गाडीचे (ट्रक) दरपत्रक देणेबाबत_बिलाखेड_दि.२४.०३२.२०२१.pdf
प्रक्षेत्रावरील शेतीला पाणी देण्याकरिता ७.५ H.P. सबमर्सिबल मोटर व इत्तर अनुशांगिक खरेदी चे दरपत्रक मिळणे बाबत .pdf
सर्वेक्षण क्रमांक ७५ ब प्लॉट क्रमांक ४६ मध्ये पाईपलाईन करण्याबाबत जे सी बी मशीन नें खोदकाम करण्याबाबत.pdf
प्रक्षेत्रावरील सर्वेक्षण क्रमांक ७५ ब प्लॉट क्रमांक ४६ मध्ये जैन कंपनी HDPE 6KG (PE63 ) 90mm पाईप पाईपलाईन करण्याबाबत.pdf
प्रक्षेत्रावरील शेतीला पाणी देण्याकरिता रेन गन व स्प्रिंकलर सेट खरेदी चे दरपत्रक मिळणे बाबत .pdf
प्रक्षेत्रावरील कार्यालयीन कामाकरिता HP LASERJET प्रिंटर कम स्कॅनर ०१ नग खरेदी करणे करिता दरपत्रक मिळणेबाबत.pdf
प्रक्षेत्रावर जिवंत कुंपण करण्या करीता काटेरी झाड पाला वर्गीय वृक्षाचे बियाणांचे खरेदी करणे करिता दरपत्रक मिळणेबाबत.pdf
प्रक्षेत्रावरील कार्यालयीन कागदपत्राचे व नस्ती ठेवण्या करिता लोखंडी कपाट खरेदी करणे करिता दरपत्रक मिळणेबाबत.pdf
Ad for procurement of Purebred saanen goats.pdf
दरपत्रक_पोहरा प्रक्षेत्रावरील चौकोनी वीहीरीची खोली वाढवणे बाबत_पोहरा_दि.05.04.2021.pdf
दरपत्रक_ प्रक्षेत्रावरील विहीर क्र.3 ची खोलीकारण करणे_पोहरा_दि.05.04.2021.pdf
दरपत्रक_पोहरा प्रक्षेत्रावरील चौकोनी विहिरींची पडलेली भिंत सिमेंट कोंक्रेट मध्ये बांधकाम करणे_पोहरा_दि.05.04.2021.pdf
दरपत्रक_बोन्द्री प्रक्षेत्रावरील विहिरींचे खोलीकरन करणे_बोंद्री_दि.05 04 2021.pdf
दरपत्रक_प्रक्षेत्रावर CCTV कमेरा बसविणे_पोहरा_11.05.2021.pdf
दरपत्रक_शेडला पत्राचे पाणी काढण्यासाठी कलर कोट्रे करणे_पोहरा_दि.11.05.2021.pdf
दरपत्रक_अमरावती येथील जागेला चैन लिंकचे तार कंपाऊंड व गेट करणे_पोहरा_दि.11.05.2021.pdf
दरपत्रक_प्रक्षेत्रावर शौच्छालय बांधकाम करणे बाबत_बिलाखेड_दि.12.05.2021.pdf
दरपत्रक_प्रक्षेत्रावर लोखंडी कपाट खरेदी बाबत_बिलाखेड_दि.04.05.2021.pdf
दरपत्रक_विश्रामगृह दुरूस्ती करणे_महूद_ दि.21.05.2021.pdf
दरपत्रक_प्रक्षेत्रावरील पेरणीकरीता बियाणाचे दर मिळणे बाबत_रांजणी_दि.20.05.2021.pdf
दरपत्रक_वर्ग ३ कर्मचारी निवासस्थान दुरूस्ती बाबत_ बिलाखेड_दि.18.05.2021.pdf
दरपत्रक_महामंडळाच्या प्रक्षेत्रावर CCTV Camera बसविणे बाबत_पुणे_दि.18.05.2021.pdf
दरपत्रक_प्रक्षेत्रावरील कार्यालयीन इमारत दुरूस्ती_मुखेड_ दि.02.06.2021.pdf
दरपत्रक_कर्मचारी निवासस्थाने व स्वच्छतागृह दुरूस्ती_मुखेड_ दि. 02.06.2021.pdf
दरपत्रक_मेंढयांच्या वाडयामध्ये मुरूम टाकणेसाठी दर मागविणे_मुखेड_दि. 02.06.2021.pdf
दरपत्रक_RKVY योजनेंतर्गत शेडचे नुतनीकरण करणे_रांजणी_05.06.2021.pdf
प्रक्षेत्रावरील ठोंबे कापणी करीता दरपत्रक मागविणे बाबत_पोहरा_दि. ०५.०७.२०२१.pdf
प्रक्षेत्रावरील जॉन डिअर ट्रॅक्टर साठी रोटावेटर खरेदी करणे साठी दरपत्रक मिळणेबाबत_रांजणी_दि. ०७.०७.२०२१.pdf
प्रक्षेत्रावरील विहिरीतील गाळ काढणे व खोलीकरण करणे साठी दरपत्रक मिळणेबाबत_रांजणी_दि. ०७.०७.२०२१.pdf
मुख्यालय पुणे येथे Akai LED Smart T.V. (43 inch) व Whirlpool Refrigerator (190 L.) खरेदी करणे करिता दरपत्रक मिळणेबाबत_पुणे_०५.०७.२०२१.pdf
Quotation for purchase of woollen yarn_Pune_Dt.06.07.2021.pdf
Quotation_Purchase of Network Booster_Mahud_dt.10.07.2021.pdf
Quotation_Internet Connectivity_Ranjani_Dt. 11.07.2021.pdf
Quotation_Internet Connectivity_Pohara_Dt.13.07.2021.pdf
दरपत्रक_ 150 AMP इन्व्हर्टर बॅटरी दर मागविणे_पोहरा_दि.13.07.2021.pdf
Quotation_Internet Connectivity_Padegaon_Dt.17.04.2021.pdf
दरपत्रक_वाडयामध्ये मुरूम टाकणे_पडेगाव_दि.15.07.2021.pdf
Quotation_Internet Connectivit_Padegaon_30.07.2021.pdf
Quotation_Purchase of generator_Pune_ Dt. 04.08.2021.pdf
प्रक्षेत्र व्यवस्थापक यांचे निवास स्थान दुरुस्ती व कलर मारणे साठी दरपत्रक मागविणे_पोहरा_दि. २८.०७.२०२१.pdf
कार्यालयासाठी टॉयलेट बाथरूम बांधकाम करणे करिता दर पत्रक मागविणे_पोहरा_दि. २८.०७.२०२१.pdf
प्रक्षेत्राचे प्रवेश द्वार सिमेंट काँक्रेट मध्ये काम बनवणे करिता दर पत्रक मागविणे_पोहरा_दि. २८.०७.२०२१.pdf
गेस्ट हाऊस ची दुरुस्ती करणे , कलर मारणे , चैन लिंक कंपाउंड करणे करीता दर पत्रक मागविणे_पोहरा_दि. २८.०७.२०२१.pdf
मॅनेजर कॅबिन मध्ये वातानुकूलित यंत्र बसविणे करीता दरपत्रक मागविणे बाबत_पोहरा_दि. २८.०७.२०२१.pdf
Quotation_Purchase of 10 HP Electric Motor_Mahud_Dt.14.08.2021.pdf
दरपत्रक_पेरणी यंत्र खरेदी_महूद_दि.14.08.2021.pdf
दरपत्रक_प्रक्षेत्रावर जिवंत कुंपण करणे_महूद_दि.१८.०८.२०२१.pdf
दरपत्रक_ कार्यालयीन छपाई_ पुणे_ दि.२४.०८.२०२१.pdf
दरपत्रक _5 HP सबमर्सिबल मोटार व इतर साहित्य खरेदी_बिलाखेड_दि.23.08.2021.pdf
दरपत्रक_रिम खरेदी_पुणे_दि.24.08.2021.pdf
दरपत्रक _ प्रक्षेत्रावरील ठोंबे - बेणे कांड्या करणे_पोहरा_दि.28.08.2021.pdf
प्रक्षेत्रावरील सरपंच महिंद्र ट्रक्टर साठी ६००.१६ क्रमांकाचे प्रती नग टायर चे दरपत्रक मिळणेबाबत_बोंद्री_३१.०८.२०२१.pdf
प्रक्षेत्रावर नवीन Inverter खरेदी करणेबाबत_दहिवडी_१३.०९.२०२१.jpg
बसप्पावाडी मध्यम प्रकल्प तलावामध्ये पाणी उपसा करणेसाठी MSEB ६३ के. व्ही. रोहित्र उभारणीसाठी दरपत्रक मिळणेबाबत_रांजणी_दि. २१.०९.२०२१.pdf
Purchase of Rapid Visual Pregnancy Kit_Pune.pdf
Purchase of Digital AI Gun, Digital Thawin Unit_Pune.pdf
Purchase of Cryogenic Containers_Pune.pdf
प्रक्षेत्रावरील शेतीला तार कंपाउंड करण्याकरिता प्रती रनिंग फूट दर मिळणे बाबत_पोहरा_ 28.07.21.pdf
दरपत्रक_ठोंबे मजूरी दर मागविणे बाबत_बोंद्री_दि.14.09.2021.pdf
दरपत्रक_ठोंबे मजूरी दर मागविणे बाबत_बिलाखेड_दि.22.09.2021.pdf
“शेळी मित्र” या नावाने App तयार करण्याकरिता दरपत्रक मागविनेबाबत_पुणे_दि. २४.०९.२०२१.pdf
महामंडळाच्या लोकर उपयोगिता केंद्रासाठी हातमाग खरेदी करिता दर मागविणेबाबत _पुणे_०८.१०.२०२१.pdf
दरपत्रक_बेलिंग मशिनसाठी फ्लीम रोल खरेदी_महूद_31.08.2021.pdf
दरपत्रक_ठोंबे तोडणे करिता प्रती मजूराचे दराबाबत_रांजणी_दि. 06.10.2021.pdf
दरपत्रक_पाईपलाईन करणे बाबत_अंबेजोगाई_दि.06.10.2021.pdf
दरपत्रक_काटेरी तारेचे कंपाऊंड करणे बाबत_अंबेजोगाई_दि.06.10.2021.pdf
दरपत्रक_JCB च्या सहाय्याने खोदकाम करणे बाबत_अंबेजोगाई_दि.06.10.2021.pdf
दरपत्रक_अनुषंगीक साहित्य दराबाबत_अंबेजोगाई_दि.06.10.2021.pdf
प्रक्षेत्रावर इन्व्हर्टरर बटरी चे दरपत्रक मिळणे बाबत_बोंद्री_दि. ०८.१०.२०२१.pdf
दरपत्रक_प्रती एकरी मजूरीचे दर मिळणे बाबत_रांजणी_दि.२१.१०.२०२१.pdf
प्रक्षेत्रावर इन्व्हर्टर बटरी चे दरपत्रक मिळणे बाबत_पडेगांव_दि. २१.१०.२०२१.pdf
प्रक्षेत्रावर EXIDE कंपनीची ट्रकर बटरी चे दरपत्रक मिळणे बाबत_पडेगांव_दि. २१.१०.२०२१.pdf
दरपत्रक_पेरणी यंत्र खरेदी करणे बाबत_रांजणी_दि.27.10.2021.pdf
दरपत्रक_ट्रॅक्टरकरीता रोटर खरेदी करणे_रांजणी_दि.26.10.2021.pdf
दरपत्रक_7.5 HP विद्युत मोटर व अनुशंगि‍क साहित्य खरेदी_महूद_दि.01.11.2021.pdf
दरपत्रक_पेरणी यंत्र खरेदी_महूद_दि.26.10.2021.pdf
दरपत्रक_रोटावेटर खरेदी_महूद_दि.08.11.2021.pdf
दरपत्रक_नविन शेड बांधकाम करणे_महूद_दि.08.11.2021.pdf
दरपत्रक_15HP इलेक्ट्र‍िक मोटार व अनुषंगीक साहित्य_अंबेजोगाई_दि.०६.१२.२०२१.pdf
दरपत्रक_7.5HP इलेक्ट्र‍िक मोटार व अनुषंगीक साहित्य_अंबेजोगाई_दि.०६.१२.२०२१.pdf
Quotation_Precast Cement Partition at Amravati & Fencing Wall_Pohara_Dt.26.11.2021.pdf
दरपत्रक_प्रक्षेत्राकरिता ट्रॅक्टर चलित रोटावेटर खरेदी करणे_बिलाखेड_दि.17.12.2021.pdf
दरपत्रक_संकरित नेप‍ियर तोडणी करणे_पडेगाव_दि.17.12.2021.pdf
Quotation_Purchase of Liq Vitamin AD3EB12 Medicine_Padegaon_Dt.17.12.2021.pdf
Quotation_Purchase of Sheep Pox & Goat Pox Medicine_Padegaon_Dt.17.12.2021.pdf
Quotation_Purchase of Mineral Mixture_Padegaon_Dt.17.12.2021.pdf
Quotation_Purchase of Cephalexin Powder_Padegaon_Dt.17.12.2021.pdf
प्रक्षेत्रावरील ट्रकटर चे समोरचे दोन लहान टायर खरेदीकरिता दरपत्रक मागविणे_बिलाखेड_दि. २०.१२.२०२१.pdf
पशुखाद्य बनविण्याच्या मशीनचे दरपत्रक सादर करणेबाबत_रांजणी_दि. १५.१२.२०२१.pdf
Global e- tender notice for purchase of Liquid Nitrogen Containers at 10 Farms of Sheep & Goat Development Corporation_Date-04.01.2022.pdf
रांजणी प्रक्षेत्रावरून पुणे ते पडेगांव, जि. औरंगाबाद येथे लोकर वाहतूक करणेकरिता गाडीचे दरपत्रक सादर करनेबाबत_रांजणी_दि.21.12.2021.pdf
प्रक्षेत्रावरील गवत काढण्यासाठी हातातील पॉवर ट्रीलर खरेदी करिता दरपत्रक मिळणेबाबत_बिलाखेड_दि. २१.१२.२०२१.pdf
महामंडळाचे नवीन वर्ष २०२२ चे डायरी छपाई बाबत_पुणे_दि.२४.१२.२०२१.pdf
महामंडळाचे नवीन वर्ष २०२२ चे कॅलेंडर छपाई बाबत_पुणे_दि.२४.१२.२०२१.pdf
Notice _Tender for purchase of Tractor and Dumping Trolley at Sheep and Goat_Dt.06.01.2022.pdf
दरपत्रक_फ्र‍िज व अनुषंगीक साहित्य खरेदी_अंबेजोगाई_दि.२८.१२.२०२१.pdf
दरपत्रक_पिण्याच्या पाण्याचे फ‍िल्टर व अनुषंगीक साहित्य खरेदी_अंबेजोगाई_दि.२८.१२.२०२१.pdf
दरपत्रक_३ इंची पाईपलाईन व अनुषंगीक साहित्य खरेदी_अंबेजोगाई_दि.२८.१२.२०२१.pdf
दरपत्रक_JCB खोदकामाचे दर मिळणे बाबत_अंबेजोगाई_दि.२८.१२.२०२१.pdf
दरपत्रक_प्रक्षेत्रावर तुषार सिंचनासाठी ३ इंची काळी हस्ते पाईप खरेदी बाबत_महूद_दि.05.01.2022.pdf
दरपत्रक_JCB चे प्रती तासाचे दर व लेंडीखत वाहतुक करण्याचे प्रती डंपिंग टेलरचे दर मिळणे बाबत_महूद_दि.05.01.2022.pdf
दरपत्रक_दगड मुरूम काढणे व चर खोदाई करणेसाठी JCB चे प्रती तासाचे दर मिळणे बाबत _महूद_दि.05.01.2022.pdf
Quotation_Purchase of Hand Brush Cutter Machine_Mahud_Dt.14.01.2022.pdf
दरपत्रक_ठोंबे पुरवठा_बिलाखेड_दि.02.02.2022.pdf
विशेष कार्य तथा तांत्रिक सल्लागार .pdf
काँग्रेसनगर येथील जागेवर सुरक्षा भिंत बांधकाम करणे करिता दर मागविणे बाबत.pdf
दरपत्रक_प्रक्षेत्रावरील लेंडीखत JCB द्वारे भरण्याचे दरपत्रक_रांजणी_दि.11.02.2022.pdf
दरपत्रक_3 6 काऊंट कॉटन सुताचे दरपत्रक मागविणे बाबत_पुणे_दि.10.02.2022.pdf
दरपत्रक_गोळीपेंड पशुखाद्य बनविण्याचे मशीन खरेदी बाबत_महूद_दि.16.02.2022.pdf
दरपत्रक_प्रक्षेत्रावरील विहिरीवर मोटर बसविणे बाबत_अंबेजोगाई_दि.16.02.2022.pdf
दरपत्रक_6 इंची बोअरवेलकर‍िता इलेक्ट्रीक मोटार बसविणे बाबत_अंबेजोगाई_दि. 16.02.2022.pdf
दरपत्रक_3 इंची पाईपलाईन व अनुषंगीक साहित्य खरेदी बाबत_अंबेजोगाई_दि. 16.02.2022.pdf
दरपत्रक_JCB खोदकामाचे दर मिळणे बाबत_अंबेजोगाई_दि. 16.02.2022.pdf
दरपत्रक_JCB च्या सहाय्याने चर खोदकामाचे दर मिळणे बाबत_अंबेजोगाई_दि. 16.02.2022.pdf
दरपत्रक_स्प्र‍िंकलर सेट व इतर अनुषंगीक साहित्य खरेदी बाबत_अंबेजोगाई_दि. 16.02.2022.pdf
दरपत्रक_ प्रक्षेत्रावरील शेळ्यांसाठी संतुलित पशुखाद्य खरेदी बाबत_पोहरा _दि.17.02.2022.pdf
दरपत्रक_पाईपलाईनचे काम करणे बाबत_दहिवडी_दि.21.02.2022.pdf
दरपत्रक_JCB चे प्रति तासाचे दार मिळणे बाबत_दहिवडी_दि.21.02.2022.pdf
दरपत्रक_RainGun खरेदी बाबत_दहिवडी_दि.21.02.2022.pdf
दरपत्रक_शेळी मित्र App मध्ये डिज‍िटल डाटा विकसित करणे बाबत_पुणे_दि.21.02.2022.pdf
दरपत्रक_संगणक व प्रिंटर खरेदी बाबत_महूद_दि.25.02.2022.pdf
प्रक्षेत्रावरील संपूर्णा ठोंबाची तोडणी करून १५०० ठोंबाप्रमाणे पोत्यामध्ये भरून देणेकरीता दर मिळणेबाबत_बिलाखेड_दि. ११.०३.२०२२.pdf
शेळी मित्र या APP मध्ये डिजिटल डाटा सिस्टिम विकसित करणेबाबत_पुणे_२८.०२.२०२२.pdf
मथुरा ते बोंद्री प्रक्षेत्रावर जमनापारी शेळ्या व पशुखाद्य वाहतुकीचे दर मिळणेबाबत_बोंद्री_दि. ०९.०३.२०२२.pdf
दरपत्रक_सांगोला क्षेत्रावर नवीन १० X १२.७५ चे शेड बांधकाम करणे_महूद_दि.०७.०३.२०२२.pdf
दरपत्रक_जवळा उपकेंद्रावर नवीन १० X १२.७५ चे शेड बांधकाम करणे_महूद_दि.०७.०३.२०२२.pdf
दरपत्रक_जवळा उपकेंद्रावर जुन्या ३ खोल्यांची दुरूस्ती करणे_महूद_दि.०७.०३.२०२२.pdf
दरपत्रक_जेन उत्पादनासाठी यंत्रसामग्री खरेदी बाबत_पुणे_दि.22.03.2022.pdf
दरपत्रक_स्वच्छतागृह बांधकाम_मुखेड_ दि.05.04.2022.pdf
दरपत्रक_प्रक्षेत्रावर बॅटरी व इनव्हर्टर खरेदी_मुखेड_दि.05.04.2022.pdf
दरपत्रक_लस, औषधी ठेवणेकरिता रेफ्रिजरेटर खरेदी करणे बाबत_मुखेड_ दि.05.04.2022.pdf
दरपत्रक_शौच्छालय बांधकाम करणे बाबत_पोहरा_दि.11.04.2022.pdf
दरपत्रक_जवळा उपकेंद्रावर JCB मशिनने चर खोदकाम करणे बाबत_महूद_दि30042022.pdf
2 दरपत्रक_जवळा उपकेंद्रावरील विहिरीभोवतील काम करणेसाठी प्रती खेपेचे दर मिळणे बाबत_महूद_दि.16.04.2022.pdf
3 दरपत्रक_रोपे तयार करण्यासाठी बियाणाचे दर मिळणे बाबत_महूद_दि.16.04.2022.pdf
दरपत्रक_पत्र्याचे शेड बांधकाम करणे बाबत_पुणे_दि.11 मे 2022.pdf
दरपत्रक_सांगोला क्षेत्रावर नविन शेड बांधकाम करणे बाबत_महूद_दि 12 मे 2022.pdf
दरपत्रक_जवळा क्षेत्रावर गट क्र २४१ मध्ये नविन शेड बांधकाम करणे बाबत_महूद_दि 12 मे 2022.pdf
दरपत्रक_काटेरी रोपांची बियाणे खरेदी बाबत_पडेगाव_दि 17 मे 2022.pdf
दरपत्रक_ AC दुरूस्त करणेकरिता दर मिळणे बाबत_पुणे_दि. 18 मे 2022.pdf
दरपत्रक_महामंडळासाठी बॅनर तयार करणे बाबत_पुणे_दि.18 मे 2022.pdf
प्रक्षेत्रावरील कार्यालयीन कामाकरिता संगणक खरेदीकरिता दरपत्रक मिळणेबाबत_बिलाखेड_१८.०५.२०२२.pdf
दरपत्रक_मुख्यालयातील थ्री फेज वायर मेन पोलपर्यंत टाकणेबाबत_पुणे_दि.18 मे 2022.pdf
दरपत्रक_प्रक्षेत्रावरील ओढयाचे खोलीकरण करणे व Entry व Exit Point वर लोखंडी कमान बनविणे_बोंद्री_दि.11 मे 2022.PDF
दरपत्रक_शुगरग्रेज बियाणे खरेदी_पडेगाव_दि.25 मे 2022.pdf
निरूपयोगी मेंढयांचा जाहिर लिलाव_पडेगाव.pdf
दरपत्रक_मुख्यालयातील संगणक प्रिंटर्स लॅपटॉप देखभाल व दुरूस्ती वार्षिक करारासाठी दरपत्रक सादर करणे_पुणे_दि. 13 जून 2022.pdf
दरपत्रक_पडेगाव येथे १०० X१०० फुट शेततळे फेन्स‍िंगसह बनविणेबाबत_पडेगाव_दि.13 जून 2022.pdf
दरपत्रक_प्रक्षेत्रावर इनव्हर्टर बॅटरी खरेदी करणे_रांजणी_दि.१९ जून २०२२.pdf
J.C.B. चे प्रती तासाचे दरपत्रक मिळणेबाबत_बिलाखेड_२०.०६.२०२२.pdf
१६ मेंढ्यांचा जाहीर लिलाव नोटीस_मुखेड_दि. २९.०६.२०२२.pdf
दरपत्रक_सिल्वीपाश्चर करणेकरिता JCB ने खड्डे खोदकाम, प्रती तासाचे व प्रती खेपेचे दर मिळणेबाबत_महूद_दि. २५ जून २०२२.pdf
दरपत्रक_प्रक्षेत्रावर रोपे लागवड करणेकरिता JCB द्वारे खड्डे करणेसाठी प्रती तासाचे दर मिळणे_रांजणी_दि.29 जून 2022.pdf
सिमेंट, वाळू, खडी, मुरूम खरेदी करण्यासाठी दरपत्रक मिळणेबाबत_मुख्यालय पुणे_दि. 04.07.2022.pdf
दरपत्रक_शेळी मेंढी कृत्रिम रेतन माहिती पुस्त‍िका छपाई बाबत_पुणे_दि. 30 जून 2022.pdf
दरपत्रक_सिल्वीपाश्चर युनिटमध्ये 2700 फुट लांबीची 3 इंची पाईपलाईन करणे_रांजणी_दि.09 जूलै 2022.pdf
दरपत्रक_प्रक्षेत्रावर लस, औषधी ठेवण्याकरिता रेफ्रीजरेटर खरेदीचे दर मिळणे_दहिवडी_दि. 08 जूलै 2022.pdf
दरपत्रक_प्रक्षेत्रावरील जुने पडलेले १५५ लाकड विक्री बाबत_पडेगाव_दि. 08 जूलै 2022.pdf
दरपत्रक_जवळा क्षेत्रावर नविन बोअरवेल करणे बाबत_महूद_दि. 13 जूलै 2022.pdf
Quotation for Government E-Market place assistance_Pune_Dt.09 June 2022.pdf
दरपत्रक_प्रक्षेत्रावरील पायाभूत पशुधनाचे शेड दुरुस्ती बाबत_पोहरा_दि. 18 जुलै 2022.pdf
Shorted Angle Rack - 5 Step खरेदी करणे करिता दरपत्रक मिळणेबाबत_पुणे_दि. 22.07.2022.pdf
तांत्रिक तज्ञ पशूसंवर्धन .pdf
दरपत्रक_जेन उत्पादनाचे प्रशिक्षण घेणे बाबत_पुणे_दि.23 ऑगस्ट 2022.pdf
दरपत्रक_महत्वाच्या नस्ती स्कॅन करून संगणीकृत करणे_पुणे_दि.26 ऑगस्ट 2022.pdf
दरपत्रक_कृत्रिम रेतन कार्यक्रमाचे डिजिटल फेक्स तयार करणे_पुणे_दि.26 ऑगस्ट 2022.pdf
दरपत्रक_काँग्रेसनगर येथील उर्वरित भिंत बांधकाम_पोहरा_दि.30 ऑगस्ट 2022.pdf
दरपत्रक_प्रक्षेत्रावर ठोंबे कापणी व इतर कामाच्या मजूरीचे दर मिळणे बाबत_बोंद्री_दि.30 ऑगस्ट 2022.PDF
दरपत्रक_MSRLM महिला सेवादाता यांना कृत्रिम रेतन कार्यक्रमांतर्गत चहा, नाष्टा व जेवण देणे बाबत_रांजणी_दि.05.09.2022.pdf
दरपत्रक_प्रक्षेत्रावररील ठोंबे तोडणेकरिता मजूरीचे दर मिळणे बाबत_महूद_दि. 06.09.2022.pdf
दरपत्रक_ प्रक्षेत्र व्यवस्थापक निवासस्थान दुरुस्ती_रांजणी_दि.07.09.2022.pdf
दरपत्रक_प्रक्षेत्रावरील मोठया शेडची दुरूस्ती करणे बाबत_पोहरा_दि. 20.09.2022.pdf
दरपत्रक_प्रक्षेत्रावर पशुधनाचे औषधे ठेवणेसाठी नवीन फ्रीज खरेदी बाबत_महूद_दि.19.09.2022.pdf
दरपत्रक_पशुखाद्य मशिन बसविणेकरिता ईलेक्टीक साहित्य मागविणे बाबत_पोहरा_द‍ि.14.09.2022.pdf
प्रक्षेत्रावरील शेती प्लॉट नांगरणे, फनपाळी करणे, रोटावेटर मारणे, पेरणी करणे या कामाकरिता दरपत्रक मिळणेबाबत_दहिवडी_दि.०४.१०.२०२२.pdf
दरपत्रक_पशुखाद्य मशिन बसविणेकरिता ईलेक्टीक साहित्य मागविणे बाबत_बोंद्री_द‍ि.14.09.2022.pdf
दरपत्रक_Wool Shearing Machine खरेदी बाबत_पुणे_दि.10.10.2022.pdf
Wool Shearing Machine खरेदी करणेकरिता दरपत्रक मिळणेबाबत_पुणे_१७.१०.२०२२.pdf
Quotation for Mahamesh App.pdf
दरपत्रक_सांगोला प्रक्षेत्रावर चाफकटर खरेदी करणे बाबत_महूद_दि.21 नोव्हेंबर 2022.pdf
दरपत्रक_अमरावती येथील कॉग्रेसनगर येथील जागेवर लोकर वस्तु उपयोग‍िता केंद्र उभारणी बाबत_पोहरा_दि 02 डिसेंबर 2022.pdf
दरपत्रक_प्रक्षेत्रावर शौच्छालय बांधकाम करणे बाबत_बिलाखेड_ दि. 09 डिसेंबर 2022.pdf
दरपत्रक_प्रक्षेत्रावरील ठोंबे तोडणेकरिता दर मिळणे बाबत_बिलाखेड_ दि. 09 डिसेंबर 2022.pdf
संकरीत नेपियरची तोडणी करून, मोळी बांधून बांधावर जमा करण्याकरिता दरपत्रक सादर करणेबाबत_बिलाखेड_दि. ०२.०१.२०२३.pdf
प्रायोगिक तत्वावर सांगली जिल्ह्यातील मेंढपाळ प्रती कुटुंबाचे सर्व्हेक्षण करण्यासाठी अनुभवी संस्थेकडून दरपत्रक मिळणेबाबत_पुणे_दि. १७.०१.२०२३.pdf
प्रक्षेत्रावर शौचालय बांधकाम करणेकरिता दरपत्रक मिळणेबाबत_पोहरा_२३.०१.२०२३.pdf
महूद प्रक्षेत्रा अंतर्गत जवळा क्षेत्रावर जत रस्ता ते आफीस पर्यंत रस्ता करणे JCB चे प्रती तासाचे दर मिळणेबाबत_महूद_२३.०१.२०२३.pdf
प्रक्षेत्रावरील विहिरीवर नवीन मोटार टेक्स्मो 15 HP (117 Head) 5 स्टेज मॉडेल नं. TV5M3005 व ४ इंची रिटर्न वाल खरेदी करण्याकरिता Installations सह दरपत्रक मिळणेबाबत_मुखेड_दि. ३०.०१.२०२३.pdf
प्रक्षेत्रावरील गोडाऊन वरील सिमेंट पत्रे बदलणे, लाईट फिटिंग करणे व किरकोळ दुरुस्ती करण्याकरिता दरपत्रक मिळणेबाबत_मुखेड_दि. ३०.०१.२०२३.pdf
सन 2022-23, 2023-24 व 2024-25, 2025-26 GST Audit, CPF Audit & Data Filing Tax return, Compliance of Notices of Income Tax इ. कामे करणेकरिता दरपत्रक मिळणेबाबत_पुणे_दि.03.02.2023.pdf
सन 2023-24, 2024-25 व 2025-26 या वर्षाचे E-TDS return, Tax Audit & Tax Return, internal Audit, GST Return इ. कामे करणेकरिता दरपत्रक मिळणेबाबत_पुणे_दि.03.02.2023.pdf
प्रक्षेत्रावरील संकरीत नेपियरची तोडणी करून, मोळी बांधून बांधावर जमा करणेकरिता दरपत्रक मिळणेबाबत_पडेगांव_10.03.2023.pdf
सांगोला क्षेत्र येथे मेन रोड पासून रस्ता करणे साठी जेसीबी प्रति तासाचे दरपत्रक संकेतस्थळ वरती प्रसिद्ध करणे बाबत_महूद_दि. १९.०३.२०२३.pdf