Logo
A Govt of Maharashtra Undertaking

Punyashloka Ahilyadevi Maharashtra Mendhi Va Sheli Vikas Mahamandal

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र मेंढी व शेळी विकास महामंडळ
swachhbharat

Tender Notices

Expression of Interest for Legal.pdf
Darpatrak Hydrolic Trolly 1607.pdf
Darpatrak sat dati fanpali.pdf
Darpatrak Tan-nashak.pdf
Darpatrak JCB.pdf
Darpatrak rasayanik khat.pdf
2 शौचालय बांधकाम_ रांजणी_13 सप्टेंबर 2019.pdf
Support Engineer to Enter Data in Excel .pdf
प्रक्षेत्रावरील ठोंबांचे 2 डोळ्यांचे कांडी कापणे व पोत्यामध्ये भरणे करिता प्रती ठोंबेबेणे करिता मजुरीचे दरपत्रक मिळणेबाबत_पोहरा_दि.14.10.2019.pdf
पिंगळी तलावातील झाडे झुडपे जे.सी.बी. च्या सहाय्याने मुळासह काढणे, गोळा करणे इ. करिता दरपत्रक मिळणेबाबत_दहिवडी_दि.२६.८.२०१९.pdf
प्रक्षेत्र महुद अंतर्गत असलेल्या जवळा क्षेत्रावरील विहीरीवर नवीन विद्युत कनेक्शन जोडणे करिता दरपत्रक मिळणेबाबत_महूद_दि.१७.९.२०१९.pdf
प्रक्षेत्र महुद अंतर्गत असलेल्या सांगोला क्षेत्रावरील विहीरीचा जे.सी.बी. गाळ काढणे करिता दरपत्रक मिळणेबाबत_महूद_दि.१७.९.२०१९.pdf
प्रक्षेत्राचे मुख्य प्रवेशद्वार तयार करणे करिता दरपत्रक मिळणेबाबत_दहिवडी_दि.२६.८.२०१९.pdf
प्रक्षेत्रावर जुन्या वाड्याची दुरूस्ती व कोबा करणे करिता दरपत्रक मिळणेबाबत_दहिवडी_दि.२६.८.२०१९.pdf
महामंडळाचे प्रक्षेत्र महूद जि. सोलापूर, रांजणी जि. सांगली व पडेगांव जि. औरंगाबाद येथे मुरघास बेल बनविणे करिता दरपत्रक मिळणेबाबत_पुणे_दि.२७.९.२०१९.pdf
महामंडळाच्या लोकर उपयोगीता केंद्रातील हातमागसाठी लोखंडी बिम खरेदी करणे करिता दरपत्रक मिळणेबाबत_पुणे_दि.२१.९.२०१९.pdf
दरपत्रक गवत कापणी व पेंढ्या बांधणे बाबत_ पोहरा_२६ नोव्हेंबर २०१९.pdf
मुख्यालय पुणे येथे कार्यालयीन स्टेशनरी छपाईचे दर मिळणेबाबत_पुणे_दि.४.१२.२०१९.pdf
Tender_for purchase of Silage baler Machine Mahud & Padegaon_Dated 10.12.2019.pdf
दरपत्रक महूद_ प्रक्षेत्रावरील तां.मका कापणी, वाहतुक करणेसाठी प्रती एकर दर मिळणे बाबत._ १३ डिसेंबर २०१९.pdf
दरपत्रक_महूद_7.5 HP पाणबुडी विद्युत मोटार खरेदी_17.12.2019.pdf
प्रक्षेत्रावरील २५ एकर शेतातील तूर कापून कुटार करनेबाबत दरपत्रक मिळणेबाबत_रांजणी_दि. १६.१२.२०१९.pdf
Tender for purchase of Silage Baler at Sheep and Goat Development Farm.pdf
दरपत्रक _ चाफकटर खरेदी_महूद_04 फेब्रुवारी 2020.pdf
दरपत्रक_रांजणी_भरडा यंत्र खरेदी बाबत_08 फेब्रुवारी 2020.pdf
Regarding quotation for hiring agency as consultant for conducting Feasibility Study for implementation of Goat Cluster Project in the State of Maharashtra _Pune_Date_13.02.2020.pdf
प्रक्षेत्रावर वृक्ष लागवड करणे करिता JCB द्वारे 2-2 लांबी व 2 फुट खोलीचे 2000 खड्डे पाडणे बाबत दरपत्रक मिळणेबाबत_रांजणी_दि. 3.7.2020.pdf
प्रक्षेत्रावरील महिंद्रा सरपंच ट्रॅक्टरचे टायर रिमोल्डिंग करणेकरिता दरपत्रक मिळणेबाबत_रांजणी_दी.१६.०७.२०२०.pdf
Regarding quotation for hiring agency as consulatant for conducting Value Chain Assessment Study for implementing of Goat Cluster Project in the State of maharashtra_Pune_Date. 15.06.2020.pdf
Quotation for purchase of woollen yarn_Pune_Date. 19.08.2020.pdf