Logo
A Govt of Maharashtra Undertaking

Punyashloka Ahilyadevi Maharashtra Mendhi Va Sheli Vikas Mahamandal

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र मेंढी व शेळी विकास महामंडळ
swachhbharat

राजे यशवंतराव होळकर महामेष योजना

Raje Yashwant Holkar

सुधारित वेळापत्रक

अ. क्र. प्रक्रिया पासून पर्यन्त
१. जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त यांचे अध्यक्षतेखाली जिल्हा निवड समिति मार्फत प्राथमिक लाभधारक निवड दिनांक १३/०१/२०२० दिनांक १६/०१/२०२०
२. प्राथमिक निवड झालेल्या लाभधारकांनी कागदपत्रे अपलोड करावयाचा कालावधी प्राथमिक निवड झाल्यापासून दिनांक २७/०१/२०२०
३. प्राथमिक निवड झालेल्या लाभधारकांनी अपलोड केलेल्या कागदपत्रांची पशुधन विकास अधिकारी (विस्तार) यांनी करावयाची छाननी लाभधाराकांनी कागदपत्रे अपलोड केल्यापासून दिनांक ३०/०१/२०२०
४. जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी यांचे मार्फत कागदपत्रांची छाननी दिनांक ३१/०१/२०२० दिनांक ०३/०२/२०२०
५. जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त यांचे अध्यक्षतेखाली जिल्हा निवड समिती मार्फत कागदपत्रांची पडताळणी व त्यानुसार अंतिम निवड यादी घोषित करणे दिनांक ०४/०२/२०२० दिनांक ०६/०२/२०२०